PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės mero

2017 m. vasario 15 d.

potvarkiu Nr. M1-12

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VIII ŠAUKIMO

21-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1.                

Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės

Pranešėjas Vytautas Laurinaitis, Savivaldybės meras

 

2.                

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto  rengėja Janina Valienė, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja

 

3.                

Dėl tėvų globos (rūpybos) netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo, išmokų ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems globėjams (rūpintojams) Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Audra Barauskienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja

 

4.                

Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šilutės rajono gyventojams dydžio nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vida Rimkutė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 

5.                

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir švietimo pagalbos tarnybos vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

6.                

Dėl Savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimo Nr. T1-302 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

7.                

Dėl Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017–2019 metų atestacijos programų tvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

8.                

Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Saugų vaikų darželį

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

9.                

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitoms

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Birutė Tekorienė, Švietimo skyriaus vedėja

 

10.            

Dėl Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus specialistė

 

11.            

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 m. finansuojamų jaunimo programos projektų sąrašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus specialistė

 

12.            

Dėl savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimo Nr. T1-150 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių organizacijų sportinės veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus specialistė

 

13.            

Dėl ugdymo kokybės ir sporto plėtros programos priemonių plano lėšų patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto  rengėja Simona Skuodaitė, Švietimo skyriaus specialistė

 

14.            

Dėl Šilutės rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų 2017 metų finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo mėgėjų meno kolektyvų apžiūroms organizuoti

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Jurgita Skobienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė

 

15.            

Dėl pritarimo Šilutės kamerinio dramos teatro 2016 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitai ir dėl 2017 metų kūrybinės veiklos programos patvirtinimo

Pranėšėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Vilma Griškevičienė, Kultūros skyriaus vedėja

 

16.            

Dėl Tuberkuliozės profilaktikos Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ineta Pačiauskaitė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

     17.

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ir Šilutės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitoms

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ineta Pačiauskaitė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

     18.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių plano patvirtinimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Ineta Pačiauskaitė, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistė – Savivaldybės gydytoja

 

19.

Dėl pritarimo ir įgaliojimo pasirašyti ketinimų protokolą tarp Šilutės rajono savivaldybės (Lietuva) ir Pikasento (Picassent) savivaldybės (Ispanija)

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Edita Šukytė, Tarybos sekretoriato vyr. specialistė

 

20.

Dėl triukšmo prevencijos Šilutės rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Jonas Čeponis, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas- sanitarijos inspektorius

 

21.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Pranas Sirtautas, Viešųjų paslaugų skyriaus vyr. specialistas-gamtosaugininkas

 

22.

Dėl Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-390 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės keliuose“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėjas Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas

 

23.

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Water emissions and their reduction in village communities – villages in Baltic Sea Region as pilots (Village Waters)“ („Nuotekų tvarkymas kaimo vietovėse  - bandomieji projektai Baltijos jūros regione (kaimo nuotekos)“)

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Laura Vaznienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

24.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija pritaikant patalpas ugdymui“

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Laura Vaznienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

25.

Dėl pritarimo įgyvendinti  „Katilinės teritorijos, esančios Šilutės m., Tulpių g. 14, sutvarkymas“ projektą

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Lina Mauricienė, Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė

 

26.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  tarybos  2015 m. balandžio 9 d.  sprendimo Nr. T1-2492 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

         27.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės  tarybos  2015 m. gegužės 28 d.  sprendimo Nr. T1-2548 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėja Daiva Žebelienė, Socialinių reikalų komiteto pirmininkė

Projekto rengėja Nijolė Grigonienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

       28.

Dėl Savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-2437 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolė taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

       29.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-422 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo projekto

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyr. specialistė

 

      30.

Dėl leidimo nurašyti Valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

       31.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-2440 „Dėl Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo“ papildymo

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Auksė Rupainienė, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

      32.

Dėl leidimo naudoti leidinius reprezentaciniams tikslams

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

      33.

Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2017 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

      34.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Juknaičių ambulatorijai

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

      35.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilutės Žibų pradinei mokyklai

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

      36.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

      37.

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

      38.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei  „Šilutės vandenys“

Pranešėjas Tomas Budrikis, Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

      39.

Dėl automobilių perdavimo patikėjimo teise Saugų vaikų globos namams

Pranešėjas Algis Bekeris, Ekonomikos ir finansų  komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto rengėja Daiva Thumat, Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistė

 

Informacija:

    40.

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos

Informacijos rengėja Sandra Tamašauskienė, Tarybos narė

 

     41.

Kiti klausimai

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Laurinaitis