2010-05-27 14 val.

 

粁LUT汩 RAJONO SAVIVALDYB汩 TARYBOS VI 竑UKIMO

42 POS杝溓O DARBOTVARK

 

1.   

D螔 舡lut褭 rajono savivaldyb褭 tarybos ir Mero 2009 met veiklos ataskaitos

Prane謻ja Stas Skutulien, Socialini reikal komiteto pirminink

Projekto reng螝as Romualdas Eglinskas, Komunikacijos skyriaus ved螝as

 

2.   

D螔 nekilnojamojo turto mokes鋱o tarifo nustatymo

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝a Janina Valien, Biudeto ir finans skyriaus ved螝a

 

D螔 nekilnojamojo turto mokes鋱o tarifo nustatymo

Projekto reng螝as Juozas Sauspre簥is, Tarybos sekretorius

 

D螔 nekilnojamojo turto mokes鋱o tarifo (ALTERNATYVUS)

Projekto reng螝as Arvydas Jakas, Savivaldyb褭 tarybos narys

 

3.   

D螔 舡lut褭 rajono savivaldyb褭 Antikorupcin褭 komisijos pirmininko tvirtinimo

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝a Jrat Bandzien, vyriausioji specialist karo prievolei administruoti

 

4.   

D螔 Savivaldyb褭 biudeto vykdymo 2009 met ataskaitos patvirtinimo

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝a Janina Valien, Biudeto ir finans skyriaus ved螝a

 

5.   

D螔 Savivaldyb褭 2009 met privatizavimo fondo ataskaitos

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝a Janina Valien, Biudeto ir finans skyriaus ved螝a

 

6.   

D螔 舡lut褭 rajono savivaldyb褭 tarybos 2009-12-17 sprendimo Nr. T1-1205 ,,D螔 ilgalaik褭 paskolos i valstyb褭 vardu pasiskolint l鋺 螜imo investicij projektams finansuoti pakeitimo

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝a Janina Valien, Biudeto ir finans skyriaus ved螝a

 

7.   

D螔 leidimo imti paskol udarajai akcinei bendrovei ,,舡lut褭 vandenys

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝a Janina Valien, Biudeto ir finans skyriaus ved螝a

 

8.   

D螔 舡lut褭 r. Juknai鋱 pagrindin褭 mokyklos nuostat pakeitimo

Prane謻ja Stas Skutulien, Socialini reikal komiteto pirminink

Projekto reng螝a Nijol Petkevi鋱en, 苬ietimo skyriaus vyriausioji specialist

 

9.   

D螔 Socialini paslaug poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apra繖 patvirtinimo

Prane謻ja Stas Skutulien, Socialini reikal komiteto pirminink

Projekto reng螝a Loreta Valien, Socialin褭 paramos skyriaus vyriausioji specialist

 

10.               

D螔 舡lut褭 rajono savivaldyb褭 gyventoj telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos apra繖 patvirtinimo

Prane謻ja Stas Skutulien, Socialini reikal komiteto pirminink

Projekto reng螝a Virginija Paulauskien, Socialin褭 paramos skyriaus ved螝o pavaduotoja

 

11.               

D螔 Mok螝imo u socialines paslaugas tvarkos apra繖 patvirtinimo

Prane謻ja Stas Skutulien, Socialini reikal komiteto pirminink

Projekto reng螝a Loreta Valien, Socialin褭 paramos skyriaus vyriausioji specialist

 

12.               

D螔 Bendrosios socialin褭 paslaugos (transporto) organizavimo 舡lut褭 rajono savivaldyb螝e tvarkos apra繖 patvirtinimo

Prane謻ja Stas Skutulien, Socialini reikal komiteto pirminink

Projekto reng螝a Justina Tamo簜uskait, Socialin褭 paramos skyriaus vyresnioji specialist

 

13.               

D螔 pritarimo dalyvauti Piet Baltijos bendradarbiavimo per sien programos rengiamame projekte Kultros paveldo i繟augojimas Piet Baltijos regione CRAFTLAND

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝as Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir pl褮ros skyriaus vyr. specialistas

 

14.               

D螔 pritarimo rengti Bendradarbiavimo per sien tarp Lietuvos - Lenkijos ir Rusijos federacijos programos projekt Valymo 嫫engini statyba Slavsko mieste ir Juknai鋱uose

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝as Romualdas Ambrulaitis, Planavimo ir pl褮ros skyriaus vyr. specialistas

 

15.               

D螔 pritarimo dalyvauti projekte ,,舡lut褭 miesto Naujakuri mikrorajono gatvi rekonstravimas: Komunar, Dzk, Gluosni, Jovar, Pagraudos, Karkl gatvi rekonstravimas

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝as Vaidotas Martinkus, Planavimo ir pl褮ros skyriaus vyr. specialistas

 

16.               

D螔 pritarimo dalyvauti projekte ,,Universali daugiafunkci centr steigimas 舡lut褭 rajono savivaldyb螝e

Prane謻ja Stas Skutulien, Socialini reikal komiteto pirminink

Projekto reng螝a Rasa Tumaitien, Planavimo ir pl褮ros skyriaus vyr. specialist

17.               

D螔 leidimo Savivaldyb褭 administracijai atlikti projektavimo ir statybos darbus

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝as Sigitas 胗putis, 菣io skyriaus ved螝as

 

18.               

D螔 pritarimo dalyvauti 簨lumos gamybos efektyvumo didinimo, panaudojant vietinius atsinaujinan鋱us energijos i繑eklius, projektuose

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝as Sigitas 胗putis, 菣io skyriaus ved螝as

 

19.               

D螔 turto perdavimo 舡lut褭 muziejui

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝a Zita Tautvydien, 菣io skyriaus Turto poskyrio ved螝a

 

20.               

D螔 turto perdavimo patik螝imo teise valdyti ir naudoti 舡lut褭 rajono savivaldyb褭 繗ietimo 嫳taigoms

Prane謻ja Stas Skutulien, Socialini reikal komiteto pirminink

Projekto reng螝a Daiva Thumat, 菣io skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialist

21.               

D螔 nekilnojamojo turto perdavimo patik螝imo teise Savivaldyb褭 biudetin螜s 嫳taigoms

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝a Daiva Thumat, 菣io skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialist

22.               

D螔 舡lut褭 rajono savivaldyb褭 tarybos 2009 m. birelio 25 d sprendimo Nr. T1-1031 ,,D螔 sutikimo perimti turt i Lietuvos Respublikos vidaus reikal ministerijos pakeitimo

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝a Daiva Thumat, 菣io skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialist

23.               

D螔 sutikimo 嫫egistruoti asociacijos Lamatos em buvein

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝a Daiva Thumat, 菣io skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialist

24.               

D螔 pritarimo dalyvauti projekte ,,Energy for mayors patvirtinimo

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝as Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas gamtosaugininkas

 

25.               

D螔 舡lut褭 rajono savivaldyb褭 aplinkos apsaugos r螜imo specialiosios programos l鋺 簜ltini ir naudojimo tvarkos patvirtinimo

Prane謻jas Georgijus vanovas, Teritorij ir kaimo reikal komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto reng螝as Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas gamtosaugininkas

 

26.               

D螔 舡lut褭 rajono mediojam鷮 gyvn daromos alos prevencini priemoni diegimo i簰aid kompensavimo

Prane謻jas Georgijus vanovas, Teritorij ir kaimo reikal komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto reng螝as Remigijus Rimkus, vyriausiasis specialistas gamtosaugininkas

 

27.               

D螔 舡lut褭 rajono savivaldyb褭 tarybos 2008-10-16 sprendimu Nr. T1-681 patvirtint I繖rin褭 reklamos 嫫engimo 舡lut褭 rajono savivaldyb褭 teritorijoje taisykli pakeitimo

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝a Ilona Luko簨nait, Architektros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialist

 

28.               

D螔 舡lut褭 rajono savivaldyb褭 karo prievolinink atrankos komisijos sudarymo

Prane謻ja Stas Skutulien, Socialini reikal komiteto pirminink

Projekto reng螝a Jrat Bandzien, vyriausioji specialist karo prievolei administruoti

 

29.               

D螔 sutikimo perimti turt i Vilniaus apskrities prie簝aisrin褭 gelb螝imo valdybos

Prane謻ja Stas Skutulien, Socialini reikal komiteto pirminink

Projekto reng螝a Daiva Thumat, 菣io skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialist

30.               

D螔 nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutart asociacijai 舡lut褭 rus kultros centrui

Prane謻jas Georgijus vanovas, Teritorij ir kaimo reikal komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto reng螝a Daiva Thumat, 菣io skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialist

 

31.               

D螔 Savivaldybei nuosavyb褭 teise priklausan鋱o nekilnojamojo turto pertvarkymo

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝a Daiva Thumat, 菣io skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialist

32.               

D螔 leidimo rengti v螝o j螅aini i簠褭tymo special鷮 plan Katy鋱 seninijoje

Prane謻jas Georgijus vanovas, Teritorij ir kaimo reikal komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto reng螝a Ilona Luko簨nait, Architektros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialist

 

33.               

D螔 leidimo rengti v螝o j螅aini i簠褭tymo special鷮 plan Us螚 seninijoje

Prane謻jas Georgijus vanovas, Teritorij ir kaimo reikal komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto reng螝a Ilona Luko簨nait, Architektros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialist

 

34.               

D螔 leidimo rengti v螝o j螅aini i簠褭tymo special鷮 plan Juknai鋱 seninijoje

Prane謻jas Georgijus vanovas, Teritorij ir kaimo reikal komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto reng螝a Ilona Luko簨nait, Architektros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialist

 

35.               

D螔 leidimo rengti v螝o j螅aini i簠褭tymo special鷮 plan 溳mai鋱 Naumies鋱o seninijoje

Prane謻jas Georgijus vanovas, Teritorij ir kaimo reikal komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto reng螝a Ilona Luko簨nait, Architektros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialist

 

36.               

D螔 em褭 sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:346, Gamtos g. 13, Pagryni k., 舡lut褭 sen., 舡lut褭 r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Prane謻jas Georgijus vanovas, Teritorij ir kaimo reikal komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto reng螝a Aurelija Znutien, Architektros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialist

 

37.               

D螔 em褭 sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:475, Pagryni k., 舡lut褭 sen., 舡lut褭 r. sav., detaliojo plano patvirtinimo

Prane謻jas Georgijus vanovas, Teritorij ir kaimo reikal komiteto pirmininko pavaduotojas

Projekto reng螝a Aurelija Znutien, Architektros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialist

 

38.               

D螔 gatvi pavadinim 舡lut褭 rajono savivaldyb褭 Katy鋱 mst., Pa羳簨 k., Vilky鋱 k., Grabupi k. suteikimo

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝as Alvydas Kurlinkus, Architektros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

39.               

D螔 舡lut褭 rajono savivaldyb褭 20102012 met strateginio veiklos plano investicij programos papildymo

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝a Rasa Tumaitien, Planavimo ir pl褮ros skyriaus vyr. specialist

40.               

D螔 Idos Vasiljevien褭 paskyrimo Savivaldyb褭 administracijos direktoriaus pavaduotoja

Prane謻jas Romualdas Naujokas, Ekonomikos ir finans komiteto pirmininkas

Projekto reng螝as 胊rnas Lauikas, Savivaldyb褭 administracijos direktorius

 

 

 

Savivaldyb褭 meras Virgilijus Pozingis