Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

TUR04

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (toliau – Įstatymas).

1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas gali būti parduodamas laikantis nuostatos, kad jo pardavimo kaina nebus didesnė negu kaina, kuri Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatyme (toliau – Butų privatizavimo įstatymas) nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją, šiais atvejais:

1) kai būstą perka nuomininkai, kuriems Butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;

2) kai būstą perka nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;

3) kai būstą perka nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių būstų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, kurių dėl to nebuvo galima privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;

4) kai patalpų savininkai perka pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų būstų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą arba sumažinus gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);

5) kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduodami nuomos pagrindais suteikti būstai grįžusiems į Lietuvos Respubliką reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ar jų našliams ir vaikams;

6) kai būstą perka nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurie negrąžinti religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;

7) atvejais, kurie yra nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose, susijusiuose su jo įgyvendinimu.

2. Už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami šie savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys:

1) kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;

2) būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys (išskyrus laikinus pastatus), taip pat kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpos, teikiant pirmenybę šių būstų savininkams (bendraturčiams);

3) gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, šių namų savininkams teikiant pirmenybę pagal šio straipsnio 3 dalį;

4) būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti savivaldybės būstams ir pagalbinio ūkio paskirties pastatams, ar jos dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar jos dalis savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu yra pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos Civilinio kodekso 4.79 straipsnio nuostatos;

5) savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 2014 m. spalio 9 d. įstatymas Nr. XII-1215;

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-2440 ,,Dėl savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Privatizuojant Savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2  dalį, pateikia prašymą, kuriame nurodoma savivaldybės būsto adresas, jų bendras naudingas plotas, naudojimosi šiomis patalpomis teisinis pagrindas (nuomos sutartis, seniūnijos pažyma ar kitoks dokumentas). Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai: asmens (asmenų) asmens tapatybės kortelės ar pasų kopijos;    dokumentai patvirtinantys teisę privatizuoti savivaldybės būstą pagal nurodytąjį įstatymą,  notariškai patvirtintas nuomininko šeimos narių susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis (jei yra pilnamečių vaikų).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Savivaldybė gavusi piliečio (šeimos atveju- visų šeimos narių ) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis  ir turinti galimybę tai padaryti, informaciją apie Šilutės rajone deklaruotą gyvenamąją vietą, gauna pati. Asmuo, nedavęs sutikimo tvarkyti asmens duomenų, pažymas pateikia pats.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyresnioji spacialistė Auksė Rupainienė, (8 441) 79258, el. p. aukse.rupainiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja Zita Tautvydienė, (8 441)  79 206, el. p. zita.tautvydiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma subsidijos gavėjui išduodama per 10 darbo dienų. Kredito gavėjas pažymą pateikia  būsto kreditą suteikiančiam bankui ne vėliau kaip per  15 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymai dėl privatizavimo pateikiami laisva forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (Žin., 2009, Nr.62-2493), 60 .2. punktas)

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra tarpinė, kuri yra reikalinga kitai paslaugai gauti.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Privatizuojant nuomojamas gyvenamąsias patalpas ar pagalbinio ūkio paskirties pastatus, piliečio prašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą pagal Savivaldybėje nustatytą dokumentų valdymo tvarką.