Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

TUR01

2.

Administracinės paslaugos versija

Atnaujinta 2017-02-10

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, įrašymas į sąrašus

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

         Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos asmenims ir šeimoms, kurie turi teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.    

         Teisę būti įrašytais į sąrašą socialinio būsto nuomai turi šeimos ir asmenys, kurie atitinka visus šiuos nurodytus reikalavimus:

1. Duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą,
           2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

            2.1. asmens be šeimos, gyvenančio Šilutės rajono savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 32  VRP* ir turtas – 56  VRP**;
            2.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios Šilutės rajono savivaldybėje, grynosios metinės pajamos – 63  VRP* ir turtas vienam asmeniui – 112  VRP**;
            2.3. keturių ar daugiau asmenų šeimos, gyvenančios Šilutės rajono savivaldybėje, grynosios  metinės pajamos vienam asmeniui  neturi viršyti 19  VRP* dydžių ir turtas vienam asmeniui - 56  VRP**.

            3. Jeigu neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
           4. Teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10  kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14  kvadratinių metrų  jei asmuo yra neįgalus ar serga lėtine liga, įrašyta į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

5. Asmenys ir šeimos, kurie už jiems suteiktą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą įsigytą būstą prarado dėl skolinių įsipareigojimų ar perleido kitiems asmenims arba su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į paramą būstui išsinuomoti nustatytomis sąlygomis įgyja po 5 metų nuo būsto praradimo, perleidimo kitiems asmenims ar socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos.

 

Asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti, įrašomi į šiuos sąrašus:

 

         1. Jaunų šeimų. Į šį sąrašą įrašoma šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų;
         2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių), sąrašas;
         3. Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 35 metų likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, įrašomi ir likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, tačiau parama būstui išsinuomoti jie gali pasinaudoti tik įgiję visišką civilinį veiksnumą, jeigu turi teisę į socialinio būsto nuomą;
       4. Neįgaliųjų asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;
        5. Bendrasis. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šios dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytus sąrašus;
6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą. Į šį sąrašą įrašomi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip10  kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14  kvadratinių metrų jei asmuo yra neįgalus ar serga lėtine liga, įrašyta į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

* VPR (valstybės remiamos pajamos), 1 VRP = 102 eurai;
** Deklaruojamo nekilnojamo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Šeimos ir asmenys įrašomos vadovaujantis:

 

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

 Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-702 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys Savivaldybės vykdomajai institucijai kartu su prašymu pateikia sąlygoms, nuo kurių priklauso teisė į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, nustatyti reikalingus dokumentus (toliau – papildomi dokumentai). Jei papildomi dokumentai arba dalis jų nepateikiami kartu su prašymu ir yra asmens (kai kreipiasi šeima – visų pilnamečių šeimos narių) rašytinis sutikimas, trūkstamus papildomus dokumentus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų surenka savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu savivaldybės vykdomoji institucija pagal duomenų teikimo sutartis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro tiesiogiai gauna dokumentus ar duomenis, kurių reikia nustatant teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, asmenys šių duomenų ar dokumentų pateikti neprivalo.

 Jei reikiami papildomi dokumentai nepateikiami kartu su prašymu ir asmuo nesutinka, kad juos surinktų savivaldybės vykdomoji institucija, taip pat jei yra kitų prašymo ar papildomų dokumentų trūkumų, savivaldybės vykdomoji institucija per 5 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie nustatytus prašymo ar papildomų dokumentų trūkumus ir nustato protingą terminą trūkumams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis nei 20 darbo dienų nuo informavimo dienos.

Jei reikiami papildomi dokumentai nepateikiami kartu su prašymu ir asmuo nesutinka, kad juos surinktų savivaldybės vykdomoji institucija, taip pat jei yra kitų prašymo ar papildomų dokumentų trūkumų, savivaldybės vykdomoji institucija per 5 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie nustatytus prašymo ar papildomų priedų trūkumus ir nustato protingą terminą trūkumams pašalinti, kuris negali būti ilgesnis nei 20 darbo dienų nuo informavimo dienos.

Jei asmuo per nustatytą terminą pašalina nurodytus prašymo ar papildomų dokumentų trūkumus, prašymo nagrinėjimo terminai pradedami skaičiuoti nuo trūkumų pašalinimo dienos. Trūkumų nepašalinus laiku, prašymas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

Asmenys kartu su prašymu (prašymo forma)  savivaldybės vykdomajai institucijai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Prašymus teikiant paštu kartu teikiama notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Asmenys, pateikdami prašymus ir papildomus dokumentus elektroniniu būdu, savo tapatybę patvirtina elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

              Jei kreipiamasi dėl paramos būstui išsinuomoti – prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (prašymo forma) ir reikalinga pateikti užpildytą Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo priedą (priedo forma), jame nurodydami gautas pajamas, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ar šeimų gaunamas pajamas.

 Savivaldybės vykdomoji institucija, nustatydama asmens teisę į paramą būstui išsinuomoti, iš asmens pateiktos deklaruotų pajamų sumos išskaičiuoja priede nurodytas neįskaitomas į asmenų ir šeimų gaunamų pajamų, sumas.

 

Dokumentų sąrašas, kuriuos turi pateikti asmenys ar šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti:
1. Prašymas (prašymo forma ir neįskaitomų į asmenų ar šeimų gaunamų pajamų sąrašas (priedo forma)

Pastaba. Prieš pateikdami prašymą asmenys ir šeimos privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas), Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI), Kęstučio g. 2, Šilutėje.

 

2. Suaugusių šeimos narių pasų kopijos ar asmens tapatybės kortelių kopijos.

3. Santuokos ar ištuokos liudijimo kopija, arba sutuoktinio mirties liudijimo kopija.

4. Vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimų kopijos.

PAPILDOMI dokumentai:

5. Neįgalumo arba darbingumo lygio pažymos kopija, pažyma iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis).
 

6. Tėvų mirties liudijimai ar įsiteisėjęs teismo sprendimas apie tėvų teisių atėmimą (našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims, jeigu šeima ar asmuo yra įrašomas į Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų  sąrašą).

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

              Jei yra pareiškėjo (pareiškėjos), o šeimos atveju ir pilnamečių šeimos narių sutikimai, jiems pasirašant, kad Savivaldybės vykdomoji institucija tvarkytų asmens duomenis įstatymų nustatyta tvarka ir gautų informaciją iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį, turtą (įskaitant gautas pajamas) ir kitą reikalingą informaciją, kuria vadovaujantis nustatoma teisė į paramą būstui išsinuomoti priimant sprendimą suteikti paramą ir paramos gavimo laikotarpiu, pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė

Nijolė Grigonienė, (8 441) 79 258,

el. p. nijole.grigoniene@silute.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja Zita Tautvydienė, (8 441)  79 206, el. p. zita.tautvydiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, įrašymas į sąrašus, paslauga teikiama  nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, (prašymo forma ir neįskaitomų į asmenų ar šeimų gaunamų pajamų sąrašas (priedo forma) gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per įgaliotą atstovą. Asmenys, pateikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).

Prašymai (prašymo forma ir neįskaitomų į asmenų ar šeimų gaunamų pajamų sąrašas (priedo forma) ir dokumentai pateikti asmeniškai dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos bei kitais būsto klausimais priimami Savivaldybės „Viename langelyje“ (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė)

Prašymo priėmimo laikas:

Pirmadieniais ir antradieniais nuo 8:00 iki 18:00 val.

Trečiadieniais ir ketvirtadieniais 8:00 iki 17:00 val.

Penktadieniais nuo 08:00 iki 15:45 val.

 

Priėmimo organizatorės:          

 Birutė Gudelienė, telefonas (8 441) 79 246,

 el. p.  birute.gudeliene@silute.lt

 Virginija Mockuvienė, telefonas (8 441) 79 282,

 el. p. virginija.mockuviene@silute.lt

 Raštvedys Klemensas Stulga, telefonas (8 441) 79 282,

 el. p. klemensas.stulga@silute.lt

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacijos perkėlimo į internetą brandos antras lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

           Administracinė paslauga yra galutinė. Priimant asmens prašymą reikalinga atkreipti dėmesį, kad pareiškėjas nurodytų teisingą gyvenamąją vietą bei telefono numerį (pasikeitus gyvenamajai vietai, būtina informuoti kitą gyvenamąją vietą bei pakeitus telefono numerį), nes reikalinga pastoviai turėti kontaktą su pareiškėju, nes ilgus metus reikia laukti socialinio būsto. Sulaukus eilės  paramai būstui išsinuomoti, Savivaldybės tarnautojas neturėdamas kontakto negalės pranešti pareiškėjui dėl paramos socialiniam būstui išsinuomoti. Pareiškėjas, neatvykęs per nurodytą laiką gali būti išbrauktas iš eilės. Visi dokumentai turi būti pateikti originalūs ar jų patvirtintos kopijos, kurie pasilieka institucijoje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Piliečio prašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą pagal Savivaldybėje nustatytą dokumentų valdymo tvarką, o administracinės paslaugos teikėjas suveda šeimos ir asmens duomenis į savivaldybėse naudojamą asmenų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).