ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „CENTRALIZUOTAS VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS“

TEIKIMO APRAŠYMAS

 

2022-01-27

Šilutė

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SV07

2.

Administracinės paslaugos versija

Atnaujinta 2022-01-27

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Centralizuoto vaikų priėmimas į Šilutės rajono savivaldybės Švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

    Prašymus dėl vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateikti:

  - elektroniniu būdu prisijungus prie savivaldybės interneto svetainės www.silute.lt paskyros „Priėmimas į darželius“;

  - raštu prašymą Savivaldybės Viename langelyje arba tiesiogiai Švietimo ir kultūros skyriaus atsakingam specialistui el. paštu gabriele.rakasyte@silute.lt

 

  Prašymai priimami ir registruojami sistemoje nuolat.  

  Užregistravus prašymus, sistema automatiškai vaikams suteikia unikalius kodus, priskiria juos į laukiančiųjų eilę. Tėvai, prisijungę prie sistemos, Savivaldybės svetainėje www.silute.lt gali patikrinti savo vaikų vietas laukiančiųjų eilėje einamaisiais kalendoriniais metais.

  Prašymai sistemoje galioja, kol vaikams bus suteikta ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo paslauga arba vaikai bus išregistruoti iš sistemos dėl išvykimo tėvų pageidavimu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19  sprendimas Nr. T1-198 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės Švietimo įstaigas, įgyvendinančias  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Tėvai elektroniniuose ar rašytiniuose prašymuose turi nurodyti:

  - vaiko ir tėvų asmens duomenis (pridedama vaiko gimimo išrašo kopiją), gyvenamąją vietą, kontaktinius telefonus, elektroninius pašto adresus;

  - pageidaujamas lankyti įstaigas (ne daugiau kaip 2), išdėstydami jas pirmumo tvarka;

  - pageidaujamą vaiko priėmimo į grupę datą. Jei pasirinko 4 val. lankymą, į įstaigą nukreipiamas tik esant laisvoms vietoms;

  - reikalingą švietimo pagalbą, pateikiant vaikų raidos sutrikimų, ankstyvosios reabilitacijos ar Švietimo pagalbos tarnybos pažymą;

  - duomenis apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;

  - pageidaujamą pranešimo apie priėmimą į įstaigą būdą (elektroniniu paštu, telefonu ar laišku).

  Už prašymuose nurodytų duomenų teisingumą atsako tėvai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymas

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Gabrielė Rakašytė  tel. (8 441) 79 269, el. p. gabriele.rakasyte@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švietimo skyriaus vedėja Dainora Butvydienė,

tel. (8 441) 79 286, el. p. dainora.butvydiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Priėmimą vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta komisija.

  Naujiems mokslo metams grupės komplektuojamos  gegužės paskutiniąją savaitę ir, atsižvelgus į grupių užpildomumą, papildomas priėmimas gali būti organizuojamas rugpjūčio paskutinį dešimtadienį.

  Tėvai, gavę iš Švietimo skyriaus ar švietimo įstaigos pranešimą apie vaiko priėmimą, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą iki birželio 10 dienos, patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti reikiamus dokumentus (gimimo liudijimo nuorašą, sveikatos pažymą, šeimos sudėtį).

  Tėvai, negalintys atvykti į įstaigą iki birželio 10 dienos dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę), apie tai turi informuoti Įstaigos vadovą (skambučiu, elektroniniu pranešimu, laišku) ir pranešti apie vaiko atvykimą ir dokumentų pateikimo datą.

  Tėvams iki birželio 10 dienos, nepatvirtinus vaiko atvykimo ir nepateikus reikiamų dokumentų, vaikas netenka vietos įstaigoje. Įstaigos duomenų bazės tvarkytojas jį išbraukia iš sąrašo ir apie laisvą vietą informuoja Švietimo skyrių.

  Į laisvas vietas grupėse vaikai priimami visus metus. Tėvai, gavę pranešimą iš Švietimo skyriaus specialisto apie vaiko priėmimą į laisvą vietą, per 5 darbo dienas turi kreiptis į įstaigą dėl ugdymo sutarties sudarymo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Yra parengta ir prie administracinės paslaugos teikimo aprašymo pridėta pašymo forma, kurią turi užpildyti teikėjas.

Siunčiant el. paštu, prašymo formą galite rasti Savivaldybės internetinio puslapio skyriuje „Paslaugos“.

  Elektroninius prašymus tėvai pildo prisijungę prie savivaldybės

 

interneto svetainės www.silute.lt paskyros „Priėmimas į darželius“.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

2 lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

    Administracinė paslauga yra tarpinė. Prašymas, kiti dokumentai perduodami švietimo įstaigai į kurią vaikas nukreipiamas.

  Pirmenybė priimant teikiama:

  - vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą;

  - vaikams iš šeimų, kuriose yra trys ir daugiau vaikų;

  - vaikams, kurių tėvai atvyko dirbti į Šilutės rajoną pagal trūkstamų specialistų poreikį.

  Be eilės priimami:

  - priešmokyklinio amžiaus vaikai;

  - vaikai,  kuriems Savivaldybės Vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

  Vaikai į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami pagal amžių tokia tvarka: trys vaikai iš sąrašo pagal prašymų padavimo datą, vienas iš sąrašo pagal pirmumo teisę suteikiančias priežastis.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Švietimo skyriaus archyvinė byla Nr. 21.1.31.

 

 

______________________________________