Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SV06

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

 Šilutės rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų paraiškų priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga skirta Šilutės rajono savivaldybės mokiniams.

Projektų teikėjai ir vykdytojai gali būti Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigos.

Konkurso tikslas – plėtoti vaikų vasaros poilsio ir užimtumo galimybes užtikrinant veiklų įvairovę ir prieinamumą. Konkurso uždaviniai:

- užimti kuo daugiau Šilutės rajono vaikų vasaros poilsio ir užimtumo projektuose bei  užtikrinti socialiai remiamų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, socialinės rizikos šeimų ir socialiai pažeidžiamų vaikų dalyvavimą programose;

- organizuoti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų kūrybiškumui, saviraiškai, sveikai gyvensenai, turiningai edukacinei veiklai, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymui.

Konkursą organizuoja Šilutės rajono savivaldybės administracija. Konkursas skelbiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paraiškos teikiamos raštu pagal Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą  tvarką ir paraiškų formas. Paraiškos registruojamos Savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (329 kab.), Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinama projektų vertinimo komisija,    ataskaitos forma.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Informacija pateikiama tvarkos apraše ir paraiškos formoje.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija pateikiama tvarkos apraše ir paraiškos formoje.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Švietimo skyriaus vyriausiojo specialistė Vida Kubaitienė, tel. 8 441 79 281, el. p. vida.kubaitiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švietimo skyriaus vedėja Dainora Butvydienė

tel. (8 441) 79 286,

el. p. dainora.butvydiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Numatoma Šilutės rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos apraše.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintina

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Savivaldybės tarybai patvirtinus vaikų vasaros poilsio organizavimui skiriamą sumą, skelbiamas konkursas. Gautos paraiškos registruojamos, jos svarstomos projektų vertinimo komisijoje, kuri priima sprendimą dėl projektų finansavimo ir teikia siūlymus administracijos direktoriui dėl jų finansavimo.  Administracijos direktorius pasirašo sutartis su teikėjais. Paraiškos formoje nurodomi šie duomenys: įstaigos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, vadovo vardas, pavardė ir projekto turinys. Paraiškos forma talpinama savivaldybės tinklapyje www.silute.lt skiltyje „Švietimas“

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai


15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą