Šilutės rajono savivaldybės administracija

 

Vaiko išleidimo laikinai svečiuotis sąlygos yra šios:

Ø  Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius, arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnių kaip 3 metų;

Ø  Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį pagal sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, bet ne ilgiau kaip 1 metams, įskaitant ir sutarties pratęsimo laikotarpį;

Ø  Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį vaiko giminaitį pagal sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, įskaitant ir sutarties pratęsimo laikotarpį;

Ø  Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis turi būti derinamas su vaiko mokymusi, gydymusi ir kitomis vaiko interesus atitinkančiomis sąlygomis.

 

Vaikas, dėl kurio pradėtas globos (rūpybos) konkrečioje šeimoje ar šeimynoje nustatymo arba ikiteisminis konkrečioje šeimoje įvaikinimo procesas, negali būti išleidžiamas laikinai svečiuotis pas kitą asmenį.

Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis vertinimas privalomas visiems fiziniams asmenims, ketinantiems priimti vaiką laikinai svečiuotis, kurį atlieka Tarnybos teritorinis skyrius bendradarbiaudamas su globos centru.

 

Prašymas teikiamas raštu,  tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (109 kab.; Dariaus ir Girėno g. 1,  99133 Šilutė

 

 

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

 

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Viešujų paslaugų sritis/pogrupis

Vaiko teisių apsauga; Socialinės globos paslaugos

Gyvenimo atvejis

Kita

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

 

Paslaugos tipas

Neelektroninė paslauga

Paslaugos teikimo rezultatai

 

Prašymas su papildomais dokumentais perduodamas Valstybinei vaiko teisių ir įvaikino tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba parengiamas motyvuotas raštas dėl prašymo netenkinimo ar papildomų dokumentų pateikimo.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

pateikiami šie dokumentai:

1. prašymas, rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis (Aprašo 1 priedas);

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a);

4. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų 1 –.3 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos, persiunčia juos Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Tarnyba), kad jis atliktų fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis įvertinimą.

 

Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų gaunamų iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Specialistas  turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.

 

PASLAUGOS TEIKĖJO KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

Paslaugos teikėjas

 

Šilutės rajono savivaldybės administracija

Paslaugos teikėjas

 

Vardas ir pavardė:  Inga Užgalienė (109 kab.)

Pareigos:  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Telefonas: 844179239

Mobilusis telefonas: 8 659 62 097

El. paštas: inga.uzgaliene@silute.lt

 

Šilutės rajono savivaldybės administracija

PASLAUGOS TEIKIMAS

 

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

 

Paslaugos žingsniai:

1. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (109 kab.) Dariaus ir Girėno g. 1,  99133 Šilutė.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą;

3. Paslaugos vykdytojas priima sprendimą  patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Perduodamas prašymas su dokumentais Tarnybai, kuri priima galutinį sprendimą.

Paslauga apmokama vietoje

 

Ne

 

Paslaugos inicijavimo forma

 

Prašymas dėl leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką

 

Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 

Trukmė: 

Komentaras:

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP

Ne

Yra galimas mokėjimas per eBankus

Ne

Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)

Ne

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Ne

Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams

Papildoma informacija

Teisės aktai

Ø  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

 

Ø  Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu  Nr. 405

 

Ø  Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56.

 

Ø  Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

 

Raktažodžiai

Laikinosios globos, rūpybos nustatymas, vaiko.

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

SCHEMA

Paslaugos žingsniai:

1. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrį (109 kab.) Dariaus ir Girėno g. 1,  99133 Šilutė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį  arba elektroniniais ryšiais, jeigu galima identifikuoti pareiškėją.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą;

3. Parengiamas rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo konkrečiam vaikui (-ams) bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo. Arba parengiamas motyvuotas raštas dėl prašymo netenkinimo.