Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios paslaugos kodas

SOC49

2.

Viešosios paslaugos versija

2 versija

3.

Viešosios paslaugos pavadinimas

Periodinė pašalpa

4.

Viešosios paslaugos apibūdinimas

1. Periodinė pašalpa iki 1 VRP dydžio gali būti skiriama siekiant užtikrinti būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių (netekus darbinių ar kitų pajamų šaltinio) kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba bendrai gyvenančių asmenų vidutinės šeimos nario pajamas per mėnesį yra mažesnės negu 2,5 VRP dydžio vienam asmeniui;

·         kai vidutinės šeimos nario pajamos per mėnesį yra iki 1,5 VRP – periodinės pašalpos dydis 1 VRP;

·         kai vidutinės šeimos nario pajamos per mėnesį yra nuo 1,5 VRP iki 2,5 VRP – periodinės pašalpos dydis 0,5 VRP.

2. Periodinė pašalpa iki 1 VRP gali būti skiriama apdrausti asmenį, nedraustą sveikatos draudimu arba apmokėti už būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, suteiktas privalomuoju sveikatos draudimu neapdraustiems asmenims, bet neviršijant faktiškai patirtų išlaidų, kai dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė asmens sveikatos būklei ir reikalingas gydymas, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutines šeimos nario pajamas per mėnesį:

·         kai vidutinės šeimos nario pajamos per mėnesį yra iki 1,5 VRP – periodinės pašalpos dydis 1 VRP;

·         kai vidutinės šeimos nario pajamos per mėnesį yra nuo 1,5 VRP iki 2,5 VRP – periodinės pašalpos dydis 0,5 VRP.

3. Periodinė pašalpa po 1 VRP dydžio skiriama kiekvienam šeimos nariui, kurie patyrė finansinių sunkumų dėl darbo santykiams prilyginamų, verslo liudijimo, individualios veiklos, netekto darbingumo pensijos pajamų praradimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino.

Kreipimosi metu dėl šios pašalpos asmenys turi atitikti šiuos kriterijus: pajamų netekimas įvyko karantino metu; vykdoma savarankiška veikla neturi turėti likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso; iki karantino paskelbimo iš vykdomos veiklos gavo ne mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį; kreipimosi metu nedirba pagal darbo sutartį, neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, negauna darbo pajamų.

Periodinė pašalpa gali būti skiriama nuo 2 iki 6 mėn., atsižvelgiant į seniūnijos ir (ar) Socialines paslaugas teikiančios įstaigos siūlymą, įvertinus asmens situaciją pagal poreikį.

Pateiktus prašymus kartą į mėnesį svarsto Komisija, kuri išnagrinėjusi asmens pateikus dokumentus bei atsižvelgusi į seniūnijos ar Socialines paslaugas teikiančios įstaigos surašytą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymą skirti/neskirti pašalpą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimu Nr. T1-594 ,,Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai*, reikalingi išmokai gauti:

1. prašymas pildomas Socialinės paramos skyriuje ar seniūnijoje;

2. pažymą apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis, bendrai gyvenančių asmenų sudėtis ar vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis;

3. pažymą apie priteistas ir (ar) mokamas (nemokamas) lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui (alimentus);

4. ištuokos, mirties liudijimus, atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes;

5. pažymą iš mokyklos, kai vyresni kaip 16 metų vaikai mokosi dieninėse bendrojo ugdymo mokyklose ar kitų formaliojo ugdymo įstaigų dieniniuose skyriuose;

6. kitus dokumentus pagal poreikį, nustatančius teisę į tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą.

7. banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Viešosios paslaugos teikėjas

Miesto gyventojai kreipiasi į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė LT - 99133:

103 kabinetas - tel. (8 441) 79 236;


Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijų socialinio darbo organizatores:

Šilutės seniūnijos kaimiškosios dalies socialinio darbo organizatorę, Lietuvininkų g. 17, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 62 125; mob. 8 611 30886;

Gardamo seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų g. 4, Gardamo mstl., Gardamo sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 43 292; mob. 8 699 26391;

Juknaičių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 654; mob. 8 640 55397;

Katyčių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Katyčių mstl., Katyčių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 41 685; mob. 8 659 93185;

Kintų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 47 187; mob. 8 615 50920;

Rusnės seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Neringos g. 7, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 260; mob. 8 655 94818;

Saugų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Mažosios Lietuvos g. 4, Saugų k., Saugų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 46 848; mob. 8 659 17226;

Švėkšnos seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų a. Nr. 24, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 48 204; mob.. 8 659 18367;

Usėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Usėnų k., Usėnų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 40 132; mob. 8 655 94810;

Vainuto seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Baranausko g. 7, Vainuto mstl., Vainuto sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 44 109; mob. 8 659 60716;

Žemaičių Naumiesčio seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Klaipėdos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 59 809; mob. 8 656 21396;

9.

Viešosios paslaugos vadovas

Audronė Barauskienė

Skyriaus vedėja


Kabineto nr. 110

Tel. 79 275

Mob. tel. 8 655 94 831

El. paštas audrone.barauskiene@silute.lt

10.

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

11.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant viešąją paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

www.spis.lt

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Viešosios paslaugos teikimo ypatumai

Viešoji paslauga yra galutinė.

Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie viešosios paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Viešajai paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.

15.

Viešųjų paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Informacija saugoma viešosios paslaugos gavėjo byloje. Bylų indeksas 17.3.29, 17.3.6