Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios paslaugos kodas

SOC46

2.

Viešosios paslaugos versija

2 versija

3.

Viešosios paslaugos pavadinimas

Vienkartinė pašalpa

4.

Viešosios paslaugos apibūdinimas

Vienkartinė pašalpa, gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, nevertinant pajamų, vieną kartą per kalendorinius metus, šiais atvejais:

1. asmeniui sukakus 100 m. ir daugiau – 200,00 Eur;

2. asmeniui sukakus 95 m. – 150,00 Eur;

3. asmeniui sukakus 90 m. – 100,00 Eur;

4. šeimoje gimus dvynukams ir daugiau vaikų - 1 VRP dydis – 128,00 Eur. kiekvienam gimusiam vaikui;

5. asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę pataisos įstaigoje, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo paleidimo iš pataisos įstaigos dienos – 1 VRP dydžio – 128,00 Eur.

6. asmens dokumento įsigijimo išlaidoms apmokėti, kai asmuo neturi dokumentų ir dėl to negali gauti socialinių garantijų, patiria socialinę riziką, skurdą, benamystę. Lėšos pervedamos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

7. nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenamoji vieta buvo deklaruota gyvenamajame būste įvykio dieną ir, jeigu tai yra vienintelis gyvenamasis būstas, vienkartinė pašalpa skiriama – 640,00 Eur. (5 VRP dydžio);

8. nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą turimiems ūkinės paskirties pastatams – 256,00 Eur. (2 VRP dydžio).

Prašymas pašalpai gauti pateikiamas ne vėliau kaip per 6 mėnesius, išskyrus 5 punktą, nuo priežasties gauti pašalpą atsiradimo dienos.


5.

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimu Nr. T1-594 ,,Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai*, reikalingi išmokai gauti:

1. prašymas pildomas Socialinės paramos skyriuje ar seniūnijoje ( visi Šilutės rajono gyventojai prašymus, dėl 5 punkte nurodytos priežasties, pildo Skyriuje);

2. dvynukų ar daugiau gimusių vaikų gimimo įrašų kopijas;

3. pažymą iš pataisos įstaigos apie bausmės atlikimą;

4. Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą apie gaisrą, stichinę nelaimę (pusės metų laikotarpiu nuo įvykusios nelaimės);

5. nekilnojamojo turto, kuriame įvyko gaisras ar stichinė nelaimė, nuosavybės teisę įrodančius dokumentus;

6. neturint nekilnojamojo turto, kuriame įvyko gaisras ar stichinė nelaimė, nuosavybės teisę įrodančių dokumentų, seniūno pažymą patvirtinančią, kad asmuo ten nuolat gyvena, valdo ir prižiūri šiuo adresu esančius pastatus;

7. kitus dokumentus pagal poreikį, nustatančius teisę į vienkartinę pašalpą.

8. banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Viešosios paslaugos teikėjas

Miesto gyventojai kreipiasi į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė LT - 99133:

106 kabinetas - tel. (8 441) 79 257;

mob. 8 640 55392


Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijų socialinio darbo organizatores:

Šilutės seniūnijos kaimiškosios dalies socialinio darbo organizatorę, Lietuvininkų g. 17, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 62 125; mob. 8 611 30886;

Gardamo seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų g. 4, Gardamo mstl., Gardamo sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 43 292; mob. 8 699 26391;

Juknaičių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Šiloko g. 3, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 654; mob. 8 640 55397;

Katyčių seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Katyčių mstl., Katyčių sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 41 685; mob. 8 659 93185;

Kintų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 47 187; mob. 8 615 50920;

Rusnės seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Neringos g. 7, Rusnės mstl., Rusnės sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 58 260; mob. 8 655 94818;

Saugų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Mažosios Lietuvos g. 4, Saugų k., Saugų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 46 848; mob. 8 659 17226;

Švėkšnos seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Liepų a. Nr. 24, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 48 204; mob.. 8 659 18367;

Usėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Usėnų k., Usėnų sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 40 132; mob. 8 655 94810;

Vainuto seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Baranausko g. 7, Vainuto mstl., Vainuto sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 44 109; mob. 8 659 60716;

Žemaičių Naumiesčio seniūnijos socialinio darbo organizatorę, Klaipėdos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., tel. (8 441) 59 809; mob. 8 656 21396;

9.

Viešosios paslaugos vadovas

Audronė Barauskienė

Skyriaus vedėja


Kabineto nr. 110

Tel. 79 275

Mob. tel. 8 655 94 831

El. paštas audrone.barauskiene@silute.lt

10.

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

11.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant viešąją paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

www.spis.lt

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Viešosios paslaugos teikimo ypatumai

Viešoji paslauga yra galutinė.

Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie viešosios paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Viešajai paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.

15.

Viešųjų paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Informacija saugoma viešosios paslaugos gavėjo byloje. Bylų indeksas 17.3.29, 17.3.6