Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC43

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Slaugos išlaidų kompensacija  skiriama ir mokama 2,5 bazinės pensijos  dydžio išmoka per mėnesį asmenims, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis ir išduota  pažyma apie specialųjį nuolatinės slaugos poreikį.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacija skiriama ir mokama nuo 0,5 iki 1 bazinės pensijos dydžio išmoka per mėnesį asmenims, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje nustatytas specialus nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir išduota  pažyma apie specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį.

Išmoka skiriama  ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos šalpos išmokų įstatymu;

Lietuvos Respublikos vyriausybės  nutarimu ,,Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ .

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai*, reikalingi išmokai gauti:

1. prašymas (pildomas Socialinės paramos skyriuje arba kaimiškoje seniūnijoje);

2. asmens tapatybės dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba Lietuvos Respublikos pasas, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).  ;
3.vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai);
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota pažyma apie pripažinimą neįgaliu;

5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota pažyma apie specialųjį nuolatinės slaugos poreikį;

 6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota pažyma apie specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos)  poreikį;

7.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos arba kitos įstaigos, skiriančios pensijas, pažymą apie mokamą pensiją ir jos dydį arba pažymą, kad pensija nepaskirta ir nemokama;

8. asmeninė sąskaita banke.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas: A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Šilutės rajono savivaldybės gyventojai kreipiasi
Į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 102, 103, 104, 105, 108  kabinetus

Telefonai 79240; 79236; 79237; 79238; 79274
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė LT 99133

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis,

tel. (8 441) 79 242, el. p. alvidas.simelionis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma SP-6

Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

www.spis.lt

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Informacija saugoma administracinės paslaugos gavėjo byloje. Bylų indeksas 17.4.2