Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios paslaugos kodas

SOC43

2.

Viešosios paslaugos versija

3 versija

3.

Viešosios paslaugos pavadinimas

Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija

4.

Viešosios paslaugos apibūdinimas

Teisę gauti slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustatyto specialiuosius poreikius.

Tikslinių kompensacijų bazės dydis (TKB) – 120.00 eurų.
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos dydžiai:
- asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis mokama 2,6 TKB dydžio išmoka -312,00 Eur;
- asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis mokama 1,9 TKB dydžio išmoka -228,00 Eur.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos dydžiai:
- asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis mokama 1,1 TKB dydžio išmoka – 132,00 Eur;
- asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis mokama 0,6 TKB dydžio išmoka – 72,00 Eur.

Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki prašymo skirti tikslinę kompensaciją gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

Pasibaigus tikslinės kompensacijos skyrimo laikotarpiui ar nutraukus jos mokėjimą, tikslinės kompensacijos mokėjimas atnaujinamas ir kompensacija išmokama už visą praėjusį laikotarpį, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių nuo tos dienos, kurią buvo pateiktas prašymas išmoką pratęsti.

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas ,Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas ,,Dėl kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai*, reikalingi išmokai gauti:

1. prašymas pildomas Socialinės paramos skyriuje (prašymo forma SP-6);

2. asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

4. jeigu prašymą skirti tikslinę kompensaciją nepilnamečiam asmeniui pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių) – dokumentai, patvirtinantys tėvystės (motinystės) ryšius;

5. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota neįgalumo lygio pažyma arba specialiųjų poreikių nustatymo pažyma;

7. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas: A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Viešosios paslaugos teikėjas

Šilutės rajono savivaldybės gyventojai kreipiasi į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė LT - 99133:

102 kabinetas - tel. (8 441) 79 240;

103 kabinetas - tel. (8 441) 79 236;

104 kabinetas - tel. (8 441) 79 274;

105 kabinetas - tel. (8 441) 79 237;

108 kabinetas - tel. (8 441) 79 238;

9.

Viešosios paslaugos vadovas

Audronė Barauskienė

Skyriaus vedėja


Kabineto nr. 110

Tel. 79 275

Mob. tel. 8 655 94 831

El. paštas audrone.barauskiene@silute.lt

 

10.

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

11.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma SP-6

Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant viešąją paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

www.spis.lt

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Viešosios paslaugos teikimo ypatumai

Viešoji paslauga yra galutinė.

Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie viešosios paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Viešajai paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.

15.

Viešųjų paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Informacija saugoma viešosios paslaugos gavėjo byloje. Bylų indeksas 17.4.2