Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Viešosios paslaugos kodas

SOC31

2.

Viešosios paslaugos versija

3 versija

3.

Viešosios paslaugos pavadinimas

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

4.

Viešosios paslaugos apibūdinimas

Nustačius apsaugos vaikui poreikį, jo laikinosios priežiūros pas fizinius asmenis ar laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis metu vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (1 BSI – 42 Eur, 6 BSI – 252,00 Eur) vaiko laikinosios priežiūros išmoka per mėnesį, proporcingai vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis kalendorinių dienų skaičiui.

Išmokos dydis apskaičiuojamas:

1) vaiko laikinosios priežiūros atveju – nuo ketvirtos vaiko laikinosios priežiūros dienos;

2) vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos, proporcingai vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičiui. 

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka neskiriama, jeigu vaiko laikinoji priežiūra nustatoma tėvų ar kitų jo įstatyminių atstovų prašymu.

Asmuo dėl šios išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai ar laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jo laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo pirmos dienos.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai*: 

1. prašymas (prašymo forma SP-3 (B) forma);

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. dokumentas, patvirtinantis vaiko laikinąją priežiūrą pas fizinius asmenis ar vaiko laikiną apgyvendinimą pas fizinius asmenis;

4. dokumentas, patvirtinantis vaiko laikinosios priežiūros pas fizinius asmenis ar vaiko laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis nutraukimą;

5. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai;

6. atsižvelgus į aplinkybes, kiti šiai išmokai skirti reikalingi dokumentai. 

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Viešosios paslaugos teikėjas

Šilutės rajono savivaldybės gyventojai kreipiasi

į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus

109 kabinetą - tel. (8 441) 79 239, mob. 8 659 09490

Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė LT-99133

9.

Viešosios paslaugos vadovas

Audronė Barauskienė

Skyriaus vedėja


Kabineto nr. 110

Tel. 79 275

Mob. tel. 8 655 94 831

El. paštas audrone.barauskiene@silute.lt

10.

Viešosios paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ir išmoka išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų nurodytų dokumentų gavimo dienos

11.

Viešosios paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Prašymo forma SP-3(B) 

Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašą.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant viešąją paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

www.spis.lt

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Viešosios paslaugos teikimo ypatumai

Viešoji paslauga yra galutinė.

Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

Įsitikinus asmens tapatybe ir, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie jam teikiamos viešosios paslaugos terminus, dydį ir kt.

Viešajai paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.

15.

Viešųjų paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Informacija saugoma viešosios paslaugos gavėjo byloje. Bylų indeksas 17.4.3