ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMŲ DALYVAUTI VERTINIMAS

Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

Paslauga teikiama vertinant asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, specialiuosius poreikius, kai yra nustatomi specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiai.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- NDNT), gavusi senatvės pensijos amžių sukakusio asmens (jo- atstovo) prašymą nustatyti specialiuosius poreikius, raštu kreipiasi į savivaldybę, dėl asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno užpildymo. Klausimyną pildo ir asmens veiklą, ir gebėjimą dalyvauti balais  įvertina savivaldybės paskirtas darbuotojas  pokalbio su asmeniu (jo – atstovu) metu.

Dėl klausimyno pildymo laiko ir vietos savivaldybės darbuotojas,  informuoja asmenį (jo- atstovą). Jeigu dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į savivaldybės darbuotojo nurodytą vietą, klausimynas pildomas asmens namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena.

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai (judamumas, mityba, asmens higiena, socialiniai santykiai, mąstymas, suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai) vertinami balais nuo 0 iki 4, pildant klausimyną. Užpildytame klausimyne nurodytų balų suma prilyginama asmens savarankiškumo koeficientams.

Paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės darbuotojas per 10 darbo dienų nuo NDNT kreipimosi dėl klausimyno užpildymo gavimo dienos nurodytu el. paštu NDNT pateikia asmens (jo- atstovo) ir savivaldybės darbuotojo užpildytą ir pasirašytą skenuotą klausimyno kopiją.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

Atsakingas dalinys

Socialinės paramos skyrius

Paslaugos vadovas

Audronė Barauskienė

Skyriaus vedėja


Kabineto nr. 110

Tel. 79 275

Mob. tel. 8 655 94 831

El. paštas audrone.barauskiene@silute.lt

Paslaugos vykdytojas

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Aušra Barbutkienė tel. (8 441) 79241; el. p. ausra.barbutkiene@silute.lt

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu         Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo pakeitimo Nr. A1-368/V-754 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.