Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC24

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Valstybinė finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Parama skiriama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti. Parvežimo išlaidas valstybė padengia, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, arba, kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis, ir jo šeimos arba jo artimojo giminaičio šeimos pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių.

Suma, skiriama piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas  „Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir Materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai*, reikalingi socialinei paramai gauti:

Prašymas;

Asmens tapatybės dokumentas;

Banko sąskaita;

Mirties liudijimas;

Dokumentai, įrodantys mirusių (žuvusių) piliečių palaikų pervežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas;

Dokumentai, įrodantys giminystės ryšį;

Pažymos apie šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, kurį kreipiamasi dėl valstybinės finansinės paramos.

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Šilutės rajono savivaldybės gyventojai kreipiasi
Į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 106 kabinetą

Telefonai 79257;

Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė LT 99133

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

Alvidas Šimelionis,

tel. (8 441) 79 242,

el. p. alvidas.simelionis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.

www.spis.lt

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių ar seniūniją, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).

Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 p.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Informacija saugoma administracinės paslaugos gavėjo byloje. Bylų indeksas 17.3.28