Šilutės rajono savivaldybės administracija

 

Pagalbos pinigai – 3 bazinių socialinių išmokų dydžio mėnesinė piniginė išmoka, mokama iš Šilutės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) biudžeto lėšų už kiekvienam vaikui teikiamas socialines paslaugas budinčio globotojo šeimoje.

 

Papildomą išmoką – pagalbos pinigus, vaiko poreikių tenkinimui (ugdymui, užimtumui, drabužiams, kišenpinigiams ir kitoms vaiko reikmėms) – 3 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką (už faktiškai suteiktas paslaugas). Pagalbos pinigai budinčiam globotojui skiriami ir mokami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu budinčiam globotojui.“

 

Dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo budintis globotojas gali tiesiogiai kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (109 kab., Dariaus ir Girėno g. 1,  99133 Šilutė,  atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį  arba elektroniniais ryšiais, jeigu galima identifikuoti pareiškėją.

 

Sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo, neskyrimo, nutraukimo, tęsimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui ir įstaigai pagal priklausomybę.

 

 

Pagrindinė informacija

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Viešųjų paslaugų sritis/pogrupis

Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Socialinės globos paslaugos

Gyvenimo atvejis

Kita

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos tipas

Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga

Paslaugos teikimo rezultatai

Priimtas teigiamas sprendimas ar parengiamas motyvuotas atsakymas dėl prašymo netenkinimo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Budintis globotojas dėl pagalbos pinigų skyrimo kreipiasi į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus;

3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

4. globojamo (rūpinamo) vaiko gimimo liudijimą;

5. dokumento dėl laikinosios globos vaikui nustatymo kopiją arba Sutarties kopiją.

6. aukščiau nurodyti dokumentai gali būti pateikti Globos centrui, kuris gautus dokumentus persiunčia Socialinės paramos skyriui.

7. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl pagalbos pinigų skyrimo/neskyrimo ir mokėjimo nutraukimo projektus rengia ir teikia juos derinti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas.

8. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas įsakymo dėl pagalbos pinigų skyrimo ar mokėjimo nutraukimo kopijas nedelsdamas perduoda Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriui ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia pagalbos pinigų gavėjui, taip pat įsakymo kopija saugoma Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojo sudarytoje  byloje. Duomenys apie pagalbos pinigų skyrimą, neskyrimą ar nutraukimą suvedami į informacinės apskaitos sistemos „PARAMA“ duomenų bazę.

9.  Pagalbos pinigai mokami už praėjusį mėnesį iki einamo mėnesio 25 dienos.

10. Pagalbos pinigai skiriami budinčio globotojo ir/ar globojamo (rūpinamo), prižiūrimo vaiko poreikiams tenkinti. Pagalbos pinigai neįskaičiuojami į šeimos (asmens) pajamas.

 Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų

 

 


Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija


 

Paslaugos teikėjas

Šilutės rajono savivaldybės administracija

 

Paslaugos teikėjas

Vardas ir pavardė:

Inga Užgalienė

 

Pareigos:

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Telefonas:

(8 441)  79 239

 

Mobilusis telefonas:

8 659  62 097

 

El. paštas:

inga.uzgaliene@silute.lt

 

Paslaugos teikimas

 

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslaugos žingsniai:

1. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (109 kab.) Dariaus ir Girėno g. 1,  99133 Šilutė,  atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį (kreipiantis į seniūniją – atitinkamos seniūnijos adresu) arba elektroniniais ryšiais, jeigu galima identifikuoti pareiškėją.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą;

3. Paslaugos vykdytojas priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

Pradedama teikti paslauga, o motyvuotas neigiamas sprendimas dėl paslaugų neskyrimo (kopija)  įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą.

 

Paslauga apmokama vietoje

Ne

Paslaugos inicijavimo forma

Prašymą socialinėms paslaugoms gauti (SP-8)

 

Paslaugos inicijavimo formos priedas

prasymas.docxprasymas.docx

Paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama

Trukmė:

Komentaras:

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP

Ne

Yra galimas mokėjimas per eBankus

Ne

Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)

Ne

Elektronizavimo lygis

Ne

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

 

Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama

Trukmė:

Komentaras:

Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams

Papildoma informacija

Teisės aktai

Ø  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

 

Ø  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Ø  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”

 

Ø  Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93

 

Ø   Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

 

Ø  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais

 

Ø   Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T1-667 „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Ø  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T1-1301 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Ø  Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T1-1197 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos Šilutės rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Raktažodžiai

Globos (rūpybos) išmoka

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

SCHEMA

Dėl Pagalbos pinigų skyrimo prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ((109 kab.) Dariaus ir Girėno g. 1,  99133 Šilutė), atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį (kreipiantis į seniūniją – atitinkamos seniūnijos adresu) arba elektroniniais ryšiais, jeigu galima identifikuoti pareiškėją. Išnagrinėjus prašymą Paslaugos vykdytojas priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

Pradedama teikti paslauga, o motyvuotas neigiamas sprendimas dėl paslaugų neskyrimo (kopija)  įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu.