Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA08

2.

Administracinės paslaugos versija

6 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentų priėmimas dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu)

Prašymas ir visi kiti dokumentai teikiami tiesiogiai atvykus į Savivaldybę.

Pastaba

Fizinis asmuo, kuris dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu.

Fizinių asmenų civilinis veiksnumas gali būti apribotas teismo tvarka, jeigu jie piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, narkotikais, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis.

Prašymą (pareiškimą) pripažinti asmenį neveiksniu apylinkės teismui turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija - Socialinės paramos skyrius, prokuroras.

Socialinės paramos skyrius turi teisę pateikti prašymą dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) teismui, tuo atveju, kai asmuo neturi sutuoktinio, tėvų ar pilnamečių vaikų, galinčių kreiptis į teismą, ir jeigu aukščiau išvardinti asmenys yra neįgalūs, socialiai remtini ar kt.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.

Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Šilutės rajono savivaldybės pilnamečių asmenų globai (rūpybai) organizuoti komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys (broliai, seserys ar kiti giminaičiai), kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas neturi teisės kreiptis į teismą dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu), kreipiasi į tų asmenų gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikia šiuos dokumentus:

1. Laisvos formos prašymas.

2. Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu, dokumentai:

2.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

2.2. neįgaliojo pažymėjimą ir kopiją;

2.3. medicininę pažymą apie jo psichinės sveikatos būklę ir jos kopiją.

2.4. Darbingumo, specialiųjų poreikių nustatymo pažymas ir jų kopijas.

3. Asmuo, teikiantis prašymą Savivaldybei pateikia šiuos dokumentus:

3.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3.2. giminystės ryšį ar santykį su norimu pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu) asmeniu patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas (gimimo, santuokos ištuokos liudijimus).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

 

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

 

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas- teisininkas Vaidas Kuzas, tel. (8 441) 79 241, el. p. vaidas.kuzas@silute.lt , 111 kabinetas.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis, tel. (8 441) 79 242, el. p. alvidas.simelionis@silute.lt, 112 kabinetas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal poreikį

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva: jame būtina pateikti informaciją apie pareiškėją (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris) ir asmenį (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas), kuriam prašoma nustatyti neveiksnumą ar apriboti veiksnumą, nurodant motyvus ir aplinkybes dėl kurių būtina asmenį pripažinti neveiksniu.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygio punktas 605.2 (Žin., 2009, Nr. 62-2493)

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Neveiksniu (ribotai veiksniu) asmuo pripažįstamas apylinkės teismo sprendimu, prieš tai atlikus teismo psichiatrijos ekspertizę.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

17.3.4, 17.3.5 – Komisijos posėdžių  protokolai ir globos ( rūpybos) pilnamečiams asmenims dokumentų bylos