Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA08

2.

Administracinės paslaugos versija

6 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentų priėmimas dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu)

Prašymas ir visi kiti dokumentai teikiami tiesiogiai atvykus į Savivaldybę.

Pastaba

Fizinis asmuo, kuris dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali (iš dalies gali) suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje.

Prašymą (pareiškimą) pripažinti asmenį neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje apylinkės teismui turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija - Socialinės paramos skyrius, prokuroras.

Socialinės paramos skyrius turi teisę pateikti prašymą dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje teismui, tuo atveju, kai asmuo neturi sutuoktinio, tėvų ar pilnamečių vaikų, galinčių kreiptis į teismą, ir jeigu aukščiau išvardinti asmenys dėl objektyvių priežasčių negali to padaryti.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-12-10 įsakymas Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys (broliai, seserys ar kiti giminaičiai), kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas neturi teisės kreiptis į teismą dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse, kreipiasi į tų asmenų gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikia šiuos dokumentus:

1. Laisvos formos prašymas.

2. Prašymas socialinio darbuotojo išvadai gauti.

3. Asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse, dokumentai:

3.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3.2. neįgaliojo pažymėjimą;

3.3. medicininę pažymą apie jo psichinės sveikatos būklę;

3.4. darbingumo, specialiųjų poreikių nustatymo pažymas.

4. Asmuo, teikiantis prašymą Savivaldybei pateikia šiuos dokumentus:

4.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

4.2. giminystės ryšį ar santykį su norimu pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse asmeniu patvirtinančius dokumentus (gimimo, santuokos ištuokos liudijimus).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

 

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

 

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Kuzas, tel. (8 441) 79 241, el. p. vaidas.kuzas@silute.lt , 111 kabinetas.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Audronė Barauskienė

Skyriaus vedėja


Kabineto nr. 110

Tel. 79 275

Mob. tel. 8 655 94 831

El. paštas audrone.barauskiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal poreikį

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva: jame būtina pateikti informaciją apie pareiškėją (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris) ir asmenį (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas), kurį prašoma pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse, nurodant motyvus ir aplinkybes dėl kurių būtina asmenį pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse.

Prašymo, socialinio darbuotojo išvadai gauti, forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygio punktas 605.2 (Žin., 2009, Nr. 62-2493)

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse asmuo pripažįstamas apylinkės teismo sprendimu, prieš tai atlikus teismo psichiatrijos ekspertizę.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

17.3.5 – Globos (rūpybos) nustatymo pilnamečiams asmenims bylos.