Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA07

2.

Administracinės paslaugos versija

6 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisiniam statusui pripažinti dokumentų priėmimas – Nukentėjusio asmens (politinių kalinių ir jiems prilygintų asmenų, tremtinių ir jiems prilygintų asmenų, perkeltųjų asmenų, kitų represuotųjų asmenų, buvusių beglobių vaikų ir kitų nukentėjusių asmenų) teisiniam statusui pripažinti.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Priimami asmenų dokumentai dėl atitinkamo teisinio statuso pripažinimo pagal Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą, kurie pateikiami Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau-LGGRTC) Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai dėl atitinkamo statuso pripažinimo.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas

Asmenų nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatai.

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens pateikiami dokumentai:

1. Prašymas – atitinkamam statusui pripažinti.

2. Anketa - atitinkamam statusui pripažinti.

3. Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo ar Lietuvos ypatingojo archyvo pažymėjimų kopijos patvirtintos notaro arba seniūno, kai kuriais atvejais duomenys apie dalyvavimą Černobylio AE avarijos padarinių likvidavime bei karinę tarnybą Afganistane.

4. Giminystės ryšį, jeigu tai reikalinga pagal įstatymo atskirą straipsnio punktą, patvirtinantį dokumentą, (gimimo, moterims – santuokos, ištuokos ir kt.) originalai arba kopijos patvirtintos notaro arba seniūno.

5. Asmens tapatybės dokumentą ir jo kopiją (LR pasas ar Asmens tapatybės kortelė) - tvirtinti nereikia.

6. Darbo knygelę ar jos kopiją iki 1990 metų,- tvirtinti nereikia.

7. Atskirais atvejais teismo sprendimą apie juridinio fakto nustatymą.

8. Dvi nuotraukos 3x2 cm.

9. Prašymas dėl nukentėjusio asmens pažymėjimo atsiuntimo gavėjo nurodytu adresu, kuriame nurodomi asmens anketiniai duomenys ir gyvenamoji vieta.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Papildoma informacija ir dokumentai nepateikiami.

8

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas – teisininkas Vaidas Kuzas, tel. (8 441) 79 241, el. p.  vaidas.kuzas@silute.lt , 111 kabinetas.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis, tel. (8 441) 79 242, el. p. alvidas.simelionis@silute.lt, 110 kabinetas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal poreikį

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas, kuriame nurodomi asmens anketiniai duomenys ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo straipsnis, pagal kurį prašoma pripažinti nukentėjusiojo statusą.

Prašymo užpildymo pavyzdys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygio punktas 605.2 (Žin., 2009, Nr. 62-2493)

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Sprendimas dėl nukentėjusio asmens statuso pripažinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo LGGRTC.

Teisinis statusas asmenims pripažįstamas LGGRTC generalinio direktoriaus įsakymu.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Visi dokumentai yra pateikiami LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijai ir Savivaldybėje jų apskaita nevedama.