Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA04

2.

Administracinės paslaugos versija

5 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Prašymo ir kt. dokumentų priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyta:

1.1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

1.2. Specialusis techninės pagalbos priemonių-bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio-poreikis.

1.3. Specialusis techninės pagalbos priemonių-(ne neįgaliojo vežimėlio) judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.)-poreikis.

2. Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti būsto teisinio statuso reikalavimus:

2.1. būstas turi būti neįgaliojo, kuriam prašoma pritaikyti būstą, deklaruota ir nuolatinė jo gyvenamoji vieta;

2.2. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisė į būstą, išskyrus hipoteką;

2.3. būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;

2.4. dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla;

2.5. būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;

2.6. naujos statybos būstas, kurio baigtumas ne mažesnis kaip 80 proc. ir nuosavybės teise priklauso neįgaliajam, jo tėvams, įtėviams arba globėjams (rūpintojams), jei neįgalusis yra nepilnametis arba teismo pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse.

2.7. būstas registruotas Nekilnojamojo turto registre;

2.8. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);

2.9. būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas);

 

Prašymas ir visi dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybę ar atsiuntus el. paštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2019-02-19 Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo.

2. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-19 įsakymas Nr. A1-601 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Šilutės rajono savivaldybės  Administracijos direktoriaus 2019-04-24 įsakymas Nr. A1-394 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo".

4. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-17 įsakymas Nr. A1-367 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatų patvirtinimo“.

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. laisvos formos prašymas;

- laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti:

- asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;

- jam atstovaujantys asmenys (tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis);

- gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas

(kartu su prašymu ar atskirai pateikiamas sutikimas leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis).

2. Laisvos formos būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas, arba daugumos savininkų sutikimą, kai prašoma pritaikyti bendro naudojimo patalpas.

3. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo ar darbingumo lygį bei specialiuosius poreikius.

 4. Išrašą iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jeigu neįgalusis yra pats įsigijęs techninės pagalbos priemones.

5.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

6. Mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys).

7. Buto ar namo Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos (inventorinės bylos) kopiją, jei šiuos dokumentus pareiškėjas turi.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

 

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

 

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Kuzas, tel. (8 441) 79 241, 8 656 84909 el. p. vaidas.kuzas@silute.lt, 111 kabinetas.

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Audronė Barauskienė

Skyriaus vedėja


Kabineto nr. 110

Tel. 79 275

Mob. tel. 8 655 94 831

El. paštas audrone.barauskiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal poreikį

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva: jame būtina pateikti informaciją apie pareiškėją (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris), trumpai įvardinat pritaikymo darbų apimtį.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pagal poreikį

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

17.3.13 - Būsto pritaikymo neįgaliesiems bylos