Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA03

2.

Administracinės paslaugos versija

6 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Bendrosios socialinės paslaugos (transporto) organizavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Transporto paslaugos teikiamos:

-      Asmenims (šeimoms), deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Šilutė rajono savivaldybėje, išskyrus socialinės rizikos šeimos, auginančios vaikus – pagal faktinę gyvenamąją vietą bei turintys sunkią negalią t.y. vaikai iki 18 metų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, pensinio amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis bei Šilutės rajono savivaldybės socialinės pakraipos nevyriausybinės organizacijos (jų grupės – nemažiau kaip 5 asmenys, arba pavieniai asmenys).

-          Vienam asmeniui tenka vienas lydintysis asmuo.

Mokėjimas už transporto paslaugas:

-      mokėjimo dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes;

-      šios paslaugos gali būti teikiamos nemokamai arba mokamai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T1-1624 „Dėl bendrosios socialinės paslaugos (transporto) organizavimo Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Socialinių paslaugų įstatymas.

Socialinių paslaugų katalogas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, kreipdamasis dėl transporto gavimo pateikia šiuos dokumentus:

1.      Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8) (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);

2.      Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje);

3.      Pažymas apie darbo užmokestį už 3 paskutinius mėnesius arba, jei keitėsi pajamų šaltinis, nurodomos kreipimosi mėnesio pajamos;

4.      Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją;

5.      Neįgaliojo pažymėjimą;

6.      Vykimo tikslą patvirtinantys dokumentai (siuntimas į gydymo, reabilitacijos įstaigas, socialinės globos įstaigas, bei kitus vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus).

Šilutės miesto gyventojai kreipiasi į Savivaldybės Socialinės paramos skyrių, seniūnijų gyventojai – į gyvenamosios vietos seniūniją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

 

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

 

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Miesto gyventojai kreipiasi į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 111 kabinetą, Aušrą Barbutkienę tel. (8 441) 79 241, el.p.ausra.barbutkiene@silute.lt

PASTABA. Seniūnijų gyventojai kreipiasi į Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialinius darbuotojus.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis

Tel. (8 441) 79 240, el. p. alvidas.simelionis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas dėl transporto paslaugų teikimo.

Prašymo pildymo pavyzdys.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Transporto paslauga skiriama Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymu.

Išimties atvejais Šilutės rajono savivaldybės Administracijos  direktoriaus įsakymu.

 

Administracinė paslauga yra galutinė.

 

Mokestis už paslaugą skaičiuojamas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes.

 

Už transporto paslaugas mokėti:

Šilutės rajono savivaldybės administracija

Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė

AB DNB bankas

A. s. LT49 4010 0435 00010051

Nurodant mokėjimo paskirtį „transporto paslaugos“.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Dokumentai registruojami 17.3.2 „Asmenų prašymų vienkartinei paramai, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugoms, kompensacinei technikai ir kt. registras“ ir saugomi 17.3.30 byloje „Specialaus transporto paslaugų gavimo dokumentai“.