Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA11

2.

Administracinės paslaugos versija

5 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Specialiųjų poreikių lygis yra nustatomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems Neįgalumo ir darbingumo tarnyba (NDNT) vadovaujantis Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašu, yra nustačiusi specialiuosius poreikius ir išdavusios pažymas dėl jų tenkinimo.

 

Specialistas įvertina asmeniui reikalingos specialiosios pagalbos priemonių apimtį, užpildo 2 ir 3 priedus ir pateikia juos komisijai, kuri yra sudaryta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

Komisija, nustatydama specialiųjų poreikių lygį, įvertina specialisto pateiktą informaciją ir įrašo komisijos išvadą (3 priedas) apie nustatytą specialiųjų poreikių lygį ir jo terminą.

 

Visa tai surašoma komisijos posėdžio protokole.

Parengiamas sprendimas dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo (arba nenustatymo) ir teikiamas pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos specialistui.

 

Nustačius asmens specialiųjų poreikių lygį asmeniui yra išduodamas socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos neįgaliojo pažymėjimas.

 

Atskiri specialiųjų poreikių lygio nustatymo atvejai.

Specialiųjų pagalbos priemonių apimtis nevertinama (2 ir 3 priedai nepildomi ir komisijai svarstyti neteikiami) šiais atvejai:

· kai senatvės pensijos amžių sukakusiems asmeniui yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tokiam asmeniui nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;

·  kai asmuo pateikia asmens sveikatos įstaigos jį gydančio gydytojo pažymą (Forma 027/a), kad jam gydyti nuolat reikalinga dializė. Tokiam asmeniui nustatomas neterminuotas didelių specialiųjų poreikių lygis;

· kai asmeniui buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus. Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis (išskyrus specialiuosius poreikius), nustatomas neterminuotas specialiųjų poreikių lygis, remiantis jo pateikta darbingumo lygio pažyma ar neįgaliojo pažymėjimu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

·                                        Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-11-16 įsakymas Nr. A1-316 "Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo” 

·                                        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-06-04 įsakymas Nr. A1-220/V-505 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. A1-120/V-346 "Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo" pakeitimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo (jo sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba jo įgaliotas atstovas arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas) bei kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikia šiuos dokumentus:

1. nustatytos formos prašymą (1 priedas-prašymo forma);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
3. kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

4. specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (SP);

5. 3x4 cm dydžio nuotrauką. Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota. Nuotrauka negali būti senesnė nei esanti asmens dokumente.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

 

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

 

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

vyr. specialistė Justina Tamošauskaitė,

tel. (8 441) 79 238, el. p. justina.tamasauskaite@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis, tel. (8 441) 79 242,

el. p. alvidas.simelionis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo priimamas per  5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos asmenims, kuriems:

·      nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

·      kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis;

·      gydyti nuolat reikalinga dializė.

 

Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ar nenustatymo priimamas per 20 darbo dienų nuo asmens prašymo pateikimo dienos asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo (1 priedas)

 

Prašymo pildymo pavyzdys, kai nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

 

Prašymo pildymo pavyzdys, kai nustatytas nuolatinės slaugos poreikis

 

Prašymo pildymo pavyzdys, kai gydymui reikalinga nuolatinė dializė

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Dokumentai registruojami 17.3.9 byloje „Asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo bylos“.