Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA10

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai, pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.

Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių, suaugusių vaikų, kitų artimųjų gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis: bendrosios socialinės paslaugos (išskyrus transporto organizavimo), socialinės priežiūros paslaugos, trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos.

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589)

Socialinių paslaugų katalogas patvirtintas 2006 m. balandžio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymas Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymu Nr. A1-94 "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1571)

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-07-03 sprendimas Nr. T1-2141 „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-1391 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2011-11-27 Nr. T1-171; 2012-03-29 Nr. T1-362)

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimas Nr. T1-979 „Dėl 2013 metų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ (2014-02-27 Nr.T1-1073)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.   Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8) (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

Duomenų pareiškėjui pateikti nereikia, kai naudojami iš Valstybinio

socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) gauti duomenys arba savivaldybės duomenų bazėje turimi duomenys:

Asmens pažyma apie nuolatinę gyvenamąją vietą;

Asmens pažyma apie šeimos sudėtį;

Asmens pažyma apie gaunamas socialines išmokas;

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informacija apie gaunamą pensiją (jeigu ją gauna).

PASTABA. Savivaldybėje asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato ir suformuoja bylą Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų arba įstaigos (teikiančios socialines paslaugas) socialiniai darbuotojai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8) (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

Duomenų pareiškėjui pateikti nereikia, kai naudojami iš Valstybinio

socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) gauti duomenys arba savivaldybės duomenų bazėje turimi duomenys:

Asmens pažyma apie nuolatinę gyvenamąją vietą;

Asmens pažyma apie šeimos sudėtį;

Asmens pažyma apie gaunamas socialines išmokas;

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informacija apie gaunamą pensiją (jeigu ją gauna).

Kiti dokumentai, reikalingi socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Audrone Barauskienė, tel. (8 441) 79 275, el. p. audrone.barauskiene@silute.lt , 102 kabinetas.

vyr. specialistė Vida Rimkutė, tel. (8 441) 79 251, el. p. vida.rimkute@silute.lt, 107 kabinetas.

vyr. specialistė Loreta Valienė, tel. (8 441) 79 257, el. p. loreta.valiene@silute.lt, 106 kabinetas.

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas Alvidas Šimelionis, tel. (8 441) 79 242, el. p. alvidas.simelionis@silute.lt, 110 kabinetas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Socialinės priežiūros paslaugos – 28 kalendorinės dienos

Socialinės globos paslaugos – 60 kalendorinių dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

2.   Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8)

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygio punktas 605.2 (Žin., 2009, Nr. 62-2493)

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Galutinė

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

17.3.2 − asmenų prašymų vienkartinei paramai, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugoms, kompensacinei technikai ir kt. registras (S5)

17.3.23 − socialinės priežiūros paslaugų gavėjų asmens bylos

17.3.32 − socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, bylos

17.3.21 – ilgalaikės (trumpalaikės), dienos socialinės globos gavėjų bylos