Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PA01

2.

Administracinės paslaugos versija

 5 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Priimami asmenų dokumentai dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos  priemonėmis.

Prašymas ir visi kiti dokumentai yra pateikiami tiesiogiai atvykus į Savivaldybę.

Jeigu asmeniui reikalingas aktyvaus tipo, elektrinis vežimėlis, skuteris, klausos, regos ar kitos brangios ir sudėtingos priemonės, prašymas tiesiogiai yra teikiamas Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui Klaipėdos skyriui, esančiame Šilutės plentas 4B, Klaipėdoje, telefonas/ faksas (8 46) 21 05 63,mob. tel. 8 607 66 814, el. p. klaipeda@tpnc.lt

Asmeniui telefonu ar raštu yra pranešama apie jam gautas techninės pagalbos priemones, kurios išduodamos pagal panaudos sutartį jam ar jo atstovui atvykus į Savivaldybę.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens ar jo atstovo (tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) ar jo įgaliotas atstovas arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas (toliau vadinama - asmuo), pageidaujantis įsigyti techninės pagalbos priemonių pateikia:

1.     Prašymo gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę (SP-10 (1) forma) arba

2.     Prašymo gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą (SP-10 (11) forma),

3.      Prašymo gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą naują čiužinį praguloms išvengti (SP-10 (12) forma)

4.     Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, šeimos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, ortopedų - traumatologų ar neurologų išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a.)

5.     Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybės dokumentą (pasą asmens tapatybės kortelę), kitų valstybių piliečiai - leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

6.     Gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą;

7.     Neįgalumą arba invalidumą, arba senatvės pensinį amžių patvirtinantį dokumentą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentus, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ir ligų, turinčių akivaizdžių neįgalumo požymių bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

 

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Adresas: Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius

www.sodra.lt

 

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ - iš UAB ,,Nevda“.

Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Barbutkienė, tel. (8 441) 79 241, el. p. ausra.barbutkiene@silute.lt, 111 kabinetas.

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis, tel. (8 441) 79 242, el. p. alvidas.simelionis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal poreikį

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymai techninės pagalbos priemonėms gauti

SP-10(1)         SP-10(11)          SP-10(12)

Formų pildymo pavyzdžiai

SP-10(1)         SP-10(11)          SP-10(12)

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

SPIS teikiamos elektroninės viešosios paslaugos

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt.

norėdami prisijungti spauskite čia

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pagal poreikį

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

17.3.24. − Techninės pagalbos priemonių išdavimo apskaitos bylos