Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SAN01

2.

Administracinės paslaugos versija

2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas ir leidimo panaikinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, norintys įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, turi kreiptis kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnijos seniūną (pagal gyvenamąją vietą) dėl leidimo išdavimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti.

Fiziniai ir juridiniai asmenys pateikia prašymą tiesiogiai arba per pareiškėjo atstovą, turintį teisę Civilinio kodekso nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui. Prašymas pateikiamas Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnijai pagal gyvenamąją vietą.

Leidimas fiziniam asmeniui išduodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiam asmens tapatybę liudijantį dokumentą (duomenys apie išduotus leidimus įrašomi į leidimų išdavimo žurnalą, kuriame pasirašo leidimą gavęs atsakingas atstovas, turintis teisę Civilinio kodekso nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui. Seniūnijos leidimą gali išduoti tik pagal teisės aktus reguliuojančius administracinės paslaugos tiekimą)

Leidimas juridiniam asmeniui išduodamas tik jei juridinis asmuo yra registruotas LR juridinių asmenų registre.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Leidimų išdavimo ir panaikinimo tvarką Šilutės rajono savivaldybėje nustato:

1. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A1-137.

      Aprašo privalo laikytis visi Šilutės rajono fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų  filialai (toliau − asmenys), kurie į Lietuvos Respubliką įveža, Lietuvos Respublikoje įsigyja, laiko, veisia pavojingus šunis ir jais prekiauja, išskyrus asmenis, gyvenančius kitose šalyse ir keliaujančius per Lietuvos Respubliką tranzitu ar laikinai atvykstančius į šalyje organizuojamus renginius su gyvūnais.

Susiję teisės aktai:

2. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu.

3. Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. B1-5 patvirtintu Kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašu.

4. Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290 patvirtintu Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašu.

5. Gyvūnų laikymo Šilutės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės, patvirtintos 2013 m. rugsėjo 12 d.  Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-963.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, nuolat gyvenantys Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje ir norintys gauti Leidimą (3 priedas), pateikia seniūnui pagal asmens deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą rašytinį prašymą (1 priedas) ir šiuos dokumentus:

1.1. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

1.2. Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamą dokumentą, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė;

1.3. asmens gyvenamosios vietos, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo, pastato patalpų teisėtą valdymą patvirtinančią dokumento kopiją;

1.4. pažymą apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą adresu, kur (bus) laikomas pavojingas šuo;

1.5. pažymą, kad asmuo, laikantis pavojingą šunį, nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

1.6. pažymą, kad asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad buvęs teistumas yra išnykęs arba panaikintas;

1.7. pažymą (-as), kad kartu gyvenantis (-ys) asmuo (asmenys) nėra įrašytas (-ti) į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

1.8. pažymą (-as), kad kartu gyvenantis (-ys) asmuo (asmenys) nėra teistas (-ti) už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad buvęs teistumas yra išnykęs arba panaikintas;

1.9. Gyvūno vakcinacijos pažymėjimą arba Gyvūno augintinio pasą su žyma apie laiku atliktą vakcinaciją nuo pasiutligės ir pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema.

2. Juridiniams asmenims  Leidimai išduodami pateikus, pagal juridinių asmenų registre įregistruotą juridinio asmens buveinės patalpų vietą, Seniūnui rašytinį prašymą (2 priedas) ir šiuos dokumentus:

2.1. dokumentą apie juridinio asmens įregistravimą juridinių asmenų registre;

2.2. juridinio asmens, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo, buveinės patalpų teisėtą valdymą patvirtinančią dokumento kopiją;

2.3. juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį ir atsakingo asmens dokumentus, nurodytus šio aprašo 1 punkte.

3. Prašymas su dokumentais pateikiamas asmeniškai arba gali būti pateikiamas per pareiškėjo atstovą, turintį teisę atstovauti pareiškėjui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

4. Prašymas priimamas tik pateikus visus Aprašo 1 arba 2 punktuose nurodytus dokumentus. Pateikiami dokumentų kopijos. Asmenų pateiktų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Originalai grąžinami pareiškėjui.

5. Asmenų duomenys, nurodyti jų pateiktuose dokumentuose, tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

6. Už Leidimui gauti pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo.

7. Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti ilgesnis tik tuo atveju, kai būtina gauti papildomų dokumentų leidimui parengti.

8. Leidimas išduodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įgaliotam atstovui, pateikusiam asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

9. Duomenys apie išduotus leidimus įrašomi į Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje  registracijos žurnalą (4 priedas), kuriame pasirašo leidimą gavęs pareiškėjas arba pareiškėjo įgaliotas atstovas.

10. Gavus Leidimą pavojingas šuo turi būti registruotas teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Leidimai neišduodami asmenims:

11.1. jaunesniems nei 18 metų;

11.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

11.3. teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

11.4. gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais aprašo 11.2 ir 11.3 punktuose;

11.5. nepateikus visų aprašo 1 ar 2 punkte nurodytų dokumentų;

11.6. kai gyvūnas nėra skiepytas nuo pasiutligės ar praėjo daugiau nei 3 mėnesiai nuo datos, kai būtinas kartotinas skiepijimas, ir nėra paženklintas poodine mikroschema.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Leidimų išdavimas (forma patvirtinta)

1. Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, nuolat gyvenantys Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje ir norintys gauti Leidimą (3 priedas), pateikia seniūnui pagal asmens deklaruotą nuolatinę gyvenamąją vietą rašytinį prašymą (1 priedas) ir šiuos dokumentus:

1.1. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

1.2. Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamą dokumentą, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė;

1.3. asmens gyvenamosios vietos, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo, pastato patalpų teisėtą valdymą patvirtinančią dokumento kopiją;

1.4. pažymą apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą adresu, kur (bus) laikomas pavojingas šuo;

1.5. pažymą, kad asmuo, laikantis pavojingą šunį, nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

1.6. pažymą, kad asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad buvęs teistumas yra išnykęs arba panaikintas;

1.7. pažymą (-as), kad kartu gyvenantis (-ys) asmuo (asmenys) nėra įrašytas (-ti) į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

1.8. pažymą (-as), kad kartu gyvenantis (-ys) asmuo (asmenys) nėra teistas (-ti) už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad buvęs teistumas yra išnykęs arba panaikintas;

1.9. Gyvūno vakcinacijos pažymėjimą arba Gyvūno augintinio pasą su žyma apie laiku atliktą vakcinaciją nuo pasiutligės ir pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema.

2. Juridiniams asmenims  Leidimai išduodami pateikus, pagal juridinių asmenų registre įregistruotą juridinio asmens buveinės patalpų vietą, Seniūnui rašytinį prašymą (2 priedas) ir šiuos dokumentus:

2.1. dokumentą apie juridinio asmens įregistravimą juridinių asmenų registre;

2.2. juridinio asmens, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo, buveinės patalpų teisėtą valdymą patvirtinančią dokumento kopiją;

2.3. juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį ir atsakingo asmens dokumentus, nurodytus šio aprašo 1 punkte.

3. Prašymas su dokumentais pateikiamas asmeniškai arba gali būti pateikiamas per pareiškėjo atstovą, turintį teisę atstovauti pareiškėjui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

4. Prašymas priimamas tik pateikus visus Aprašo 1 arba 2 punktuose nurodytus dokumentus. Pateikiami dokumentų kopijos. Asmenų pateiktų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Originalai grąžinami pareiškėjui.

5. Asmenų duomenys, nurodyti jų pateiktuose dokumentuose, tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

6. Už Leidimui gauti pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo.

7. Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti ilgesnis tik tuo atveju, kai būtina gauti papildomų dokumentų leidimui parengti.

8. Leidimas išduodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įgaliotam atstovui, pateikusiam asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

9. Duomenys apie išduotus leidimus įrašomi į Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje  registracijos žurnalą (4 priedas), kuriame pasirašo leidimą gavęs pareiškėjas arba pareiškėjo įgaliotas atstovas.

10. Gavus Leidimą pavojingas šuo turi būti registruotas teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Leidimai neišduodami asmenims:

11.1. jaunesniems nei 18 metų;

11.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

11.3. teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

11.4. gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais aprašo 11.2 ir 11.3 punktuose;

11.5. nepateikus visų aprašo 1 ar 2 punkte nurodytų dokumentų;

11.6. kai gyvūnas nėra skiepytas nuo pasiutligės ar praėjo daugiau nei 3 mėnesiai nuo datos, kai būtinas kartotinas skiepijimas, ir nėra paženklintas poodine mikroschema.

Juridiniams asmenims leidimai išduodami pateikus juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už agresyvų šunį ir atsakingo asmens tokius pat dokumentus, kaip nurodyta fiziniams asmenims.

Juridinis asmuo, norėdamas gauti įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų pagrindu parengtą pažymą apie save, pateikia rašytinį prašymą Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Juridinis asmuo prašyme nurodo: juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ir fakso numerius, pažymos gavimo teisinį pagrindą, pažymos gavimo tikslą, pažymos gavimo būdą (paštu ar atsiimant juridinio asmens atstovo asmeniškai), pageidaujamų pažymų kiekį. Prašymą pasirašo įmonės vadovas ar kitas įgaliotas asmuo. Pažymos išduodamos juridiniams asmenims, registruotiems Lietuvos Respublikoje juridinių asmenų registre. Juridinis asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai, siųsti paštu ar per pasiuntinį.

Leidimo galiojimas sustabdomas arba panaikinamas:

 

1. Asmeniui, pažeidusiam Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo reikalavimus per vienerius metus du kartus ir daugiau, Leidimas panaikinamas.

2. Administracijos seniūnijų seniūnai  Leidimą gali panaikinti, kai:

2.1. asmenys, turintys išduotą Leidimą, pateikė klaidingą informaciją;

2.2. nustatoma, kad pavojingi šunys kelia grėsmę asmenų sveikatai ir jų gyvybei;

2.3. nustatomi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio  pažeidimai;

2.4. mirus šuns šeimininkui, jei įpėdinis nepriėmė palikimo ar įpėdiniui atsisakyta išduoti leidimą;

2.5. kai asmuo, laikantis pavojingą šunį, arba kartu su juo gyvenantys asmenys įrašomi į sveikatos priežiūros įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos, nuteisiami už tyčinius smurtinius nusikaltimus, bei pasikeitus teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms pavojingų šunų įvežimą, įsigijimą, laikymą, veisimą ir prekybą jais;

2.6. kai asmuo, kurio vardu buvo išduotas leidimas per vienerius metus du kartus ir daugiau pažeidžia gyvūnų laikymo Šilutės rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse taisykles (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus).

3. Apie Leidimo panaikinimą informuojamas raštu asmuo, kuriam buvo išduotas Leidimas.

4.   Asmenys, gavę raštą apie Leidimo galiojimo panaikinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžina Leidimą išdavusiam Leidimą seniūnui.

5. Asmenys, pašalinę pažeidimus, apie tai raštu nedelsiant informuoja  seniūną.

6. Seniūnas patikrina, ar asmenys pašalino pažeidimus. Asmenims, pašalinusiems pažeidimus, išduodami nauji Leidimai. Leidimas išduodamas pateikus visus aprašo 7 ar 8 punktuose nurodytus dokumentus.

7. Jeigu atsisakoma išduoti Leidimą, pareiškėjui raštu nurodoma atsisakymo priežastys ir galimybė atsisakymą apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai paskelbusiam  vietinėje spaudoje bei raštu informavusiam seniūniją, išduodamas Leidimo dublikatas.

9. Asmuo, pakeitęs pavojingo šuns laikymo vietą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, ar pasikeitus teisės aktų reikalavimams, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų turi kreiptis dėl naujo Leidimo išdavimo. Naujas Leidimas išduodamas pateikus senojo Leidimo originalą. Duomenys apie išduotą naują Leidimą įrašomi į Leidimų išdavimo registracijos žurnalą aprašo 14 punkte nustatyta tvarka bei pažymint, kad anksčiau registruotas Leidimas neteko galios.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus, tel. (8 441) 5 17 15, el. p. remigijus.rimkus@silute.lt arba Šilutės rajono savivaldybės seniūnai pagal Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos išvadą.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus

tel. 8 441  5 17 15, el. p. remigijus.rimkus@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos (šis terminas gali būti ilgesnis tik tuo atveju, kai būtina gauti papildomų dokumentų leidimui parengti, pvz. komisijos išvados). Leidimo galiojimas pratęsiamas kiekvienais metais, patikrinus privalomus leidimui turėti dokumentus.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Leidimas išduodamas nemokamai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (pridedama) „Prašymas išduoti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingą šunį“ yra patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A1-137 „Dėl leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo priede.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos 60.2 punktas.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 Administracinė paslauga yra galutinė.

Prašymas priimamas pateikus tik visus administracinės paslaugos teikimo aprašymo 6 ir 7 skyriuose nurodytus dokumentus. Minėti dokumentai kartu su prašymu turi būti pateikti administracinės paslaugos teikėjui.

Kai nustatomi teisės aktuose įtvirtinti pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, pardavimo reikalavimų pažeidimai ir panaikinamas Leidimas, atitinkamos seniūnijos seniūnas privalo:

1. nedelsiant informuoti Šilutės rajono savivaldybės sanitarijos inspektorių.

2. kartu su sanitarijos inspektoriumi paimti pavojingą šunį ir perduoti jį laikinai globoti gyvūnų globėjui, kol bus išduotas naujas leidimas. Gyvūno savininkas privalo kompensuoti pavojingo šuns paėmimo ir laikymo išlaidas gyvūnų globėjui.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Byla: Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingais šunimis ir jais prekiauti išdavimo ir leidimo panaikinimo dokumentai (bylos indeksas 7.14); Byla: Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingais šunimis ir jais prekiauti žurnalas (bylos indeksas 7.15).