Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KUL01

2.

Administracinės paslaugos versija

Trečia

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama Kultūros paveldo objekto valdytojams (perdavėjams) prieš sandorio sudarymą dėl kultūros paveldo objekto valdymo teisių perdavimo.

Perdavėjo teisės ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui). Už patikros metu nustatytos būklės ir nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotos būklės neatitiktį atsako perdavėjas.

Patikrinimo aktas galioja 6 mėnesius nuo patikrinimo akto surašymo dienos. Patikrinimo aktas netenka galios, jeigu po patikrinimo akto surašymo dienos objekte buvo atliekami tvarkybos darbai; nustatyti kultūros paveldo objekto sužalojimai; pažeisti kiti objekto paveldosaugos reikalavimai.

Vertinimas atliekamas, kai užpildomas ir užregistruojamas patvirtintos formos prašymas.

Prašymas teikiamas raštu, tiesiogiai atvykus į Šilutės rajono savivaldybės administracijos pastatą, esantį Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, į „vieną langelį“, arba paštu ar per pasiuntinį.

Vertinimą atlieka ir vertinimo aktą pildo Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus darbuotojas, atsakingas už kultūros paveldo sritį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-01).

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-16 iki 2018-12-31).

3. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2005-05-09 įsakymas Nr. ĮV-199 „Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-11-11).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas išduoti kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktą.

2. Numatomo patikrinti kultūros paveldo objekto kadastro duomenų bylos plano (-ų) kopija (-os).

3. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo).

4. Apmokėjimo už paslaugą patvirtinimo kopija, jei aktas surašomas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre. http://www.registrucentras.lt/

2. Kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių aprašas. http://www.kpd.lt/

Kultūros paveldo objekto valdytojas (-ai) (perdavėjas (-ai)) apie ketinimą sudaryti perdavimo sandorį dėl kultūros paveldo objekto ne vėliau kaip prieš mėnesį raštu arba elektroniniu paštu informuoja savivaldybės administraciją, kuri prašymą nukreipia Kultūros padaliniui (paslaugos administratoriui).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Alvyda Vidrinskienė

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Šilutės rajono savivaldybės administracija

tel. 8 441 79283, el. p. alvyda.vidrinskiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Vilma Griškevičienė

Kultūros skyriaus vedėja

Šilutės rajono savivaldybės administracija

tel. 8 441 79284, el. p. vilma.griskeviciene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 mėnuo.

Paslaugos gavėjas pateikia prašymą (su pridedamais dokumentais) raštu (tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją, paštu ar per pasiuntinį).

1. Per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos ar kreipimosi elektroniniu paštu savivaldybės paveldosaugos padalinys turi patikrinti, ar kultūros paveldo objekto būklė (fizinė būklė ir aplinkos būklė) atitinka ankstesnės apžiūros metu bei nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę.

2. Už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį toks objekto būklės patikrinimas gali būti atliktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

1. Paslauga neatlygintina, kai kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas išduodamas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

2. Kultūros paveldo objekto perdavėjo ar įgijėjo raštišku arba elektroniniu paštu pateiktu pageidavimu už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį paslauga atliekama per 15 darbo dienų.

Kultūros paveldo pavienio ar į kompleksą įeinančio objekto būklės patikrinimo akto išdavimas atliekamas per 15 darbo dienų (mokama paslauga) už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį, kai objektas yra:

1) archeologinė vieta – 57 eurai;

2) memorialinė vieta – 49 eurai;

3) statinys – 58 eurai.

4) dailės kūrinys, tiesiogiai susijęs su jo užimama ir naudoti reikalinga teritorija, ar kitas nekilnojamasis daiktas, turintis vertingųjų savybių – 52 eurai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Neelektroninė paslauga

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Gavęs prašymą, Paslaugos administratorius su kultūros paveldo objekto savininku (arba jo įgaliotu asmeniu) suderina atvykimo į objektą laiką, apžiūri objektą, atlieka foto fiksaciją, pažymi objekto vertingąsias savybes ir jų pobūdį.

Paslaugos administratorius, įvertinęs galiojančius teisės aktus, ankstesnę oficialią informaciją apie kultūros paveldo objekto būklę, surašo Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo  aktą.

Informuoja valdytoją apie užsakymo atlikimą el. p. adresu, kuris nurodytas Kultūros paveldo objekto valdytojo pateiktame prašyme.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą