Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KOM02

2.

Administracinės paslaugos versija

Trečia

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos pateikimas interesantams apie Savivaldybės veiklą

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymas pateikiamas tiesiogiai, raštu ar elektroniniu paštu

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin.,1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832., Žin., 2003, Nr. 104-4636), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2000, Nr. 75-2272) ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) pateikti asmenims norimą gauti informaciją Savivaldybės veiklos reikalais

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas žodžiu, raštu arba el. paštu

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Fiksuojamas visuomenės atstovo pavadinimas (juridinio asmens), fizinio asmens vardas, pavardė ir pateikti klausimai perduodami Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams (seniūnams) arba valstybės tarnautojams, nepriklausantiems struktūriniams padaliniams, kad šie paruoštų išsamų atsakymą:

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Greta Ulevičiūtė

Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

Tel: (8 441) 79 299

el. paštas greta.uleviciute@silute.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Romualdas Eglinskas

Komunikacijos skyriaus vedėjas

Tel. (8 441) 79259

el. paštas romualdas.eglinskas@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1.      Jeigu rengiant informaciją nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau, kaip per vieną darbo dieną;

2.      jeigu rengiant informaciją reikia kaupti papildomus duomenis – ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paklausimus galima pateikti elektroniniu paštu adresu greta.uleviciute@silute.lt raštu.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (Žin., 2009, Nr. 62-2493), 605.3. punktas)

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Jeigu asmuo nori susitikti su Savivaldybės vadovais, darbuotojais, informuoja apie tai specialistą, kuris suderina interviu laiką, asmens pateiktus klausimus ir nedelsiant informuoja apie tai asmenį

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą