Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI 09

2.

Administracinės paslaugos versija

1 (atnaujinta2016-02-04)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos  už pieną priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius informuoja pieno gamintojus pagal jų paklausimus apie paskirtą nacionalinę paramą už pieną.                                                                                      Pieno gamintojas, negavęs už pieną paramos, savivaldybei teikia prašymą ir prideda reikalavimą pagrindžiančių dokumentų kopijas.                                     Savivaldybės Kaimo reikalų skyrius priima prašymus, esant reikalui padeda juos užpildyti, prašymus įregistruoja.    Kas savaitę prašymus perduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau- Centras)                                       Prašymai priimami už einamuosius metus ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų gegužės 31 d.                                          Parama skiriama pieno  gamintojams, kurie yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytojais arba partneriais, deklaravę einamaisiais metais žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus , turi nustatytą 2006-2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą arba 2007 m. kovo 31 d.  pieno gamybos kvotą, skirtą 2007-2008 kvotos metams ir 2006-2007 kvotos metais pardavė pieną perdirbimui ar tiesiogiai vartoti.    

                

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 

LR žemės ūkio  ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 3D-663   „2015 metų  pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklės.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas dėl nacionalinės paramos už pieną paskyrimo. Prašymai priimami iki sekančių metų gegužės 31 d.

2. Gamintojas (fizinis asmuo) turi pateikti  asmens tapatybę įrodantį dokumentą - pasą ar asmens tapatybės kortelę, o juridinio asmens vadovas - pasą ar asmens tapatybės kortelę ir įmonės įregistravimo pažymėjimo originalą.

3. Kai pareiškėjas yra paramos paveldėtojas –  paveldėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijas.                                    

4. Kai yra keli įpėdiniai, turi būti pateiktas rašytinis įpėdinių susitarimas dėl paramos perleidimo vienam įpėdiniui.

5. Kai augintojas perėmė ūkį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, prašyme turi būti nurodomas valdos perdavėjo vardas, pavardė, asmens kodas, jo valdos numeris.                                                         

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Asta Visackienė, tel.(8441) 52634,  el. p. asta.visackiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Priimtus prašymus Savivaldybė kiekvienos savaitės paskutinę darbo dieną išsiunčia Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

Centras per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą ir informuoja savivaldybę.

Savivaldybė per 10 darbo dienų apie gautą sprendimą informuoja pareiškėjus.                                                                                                

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga neatlygintina

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1.Pieno gamintojas  teikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodo savo asmens duomenis, valdos numerį bei gyvenamą vietą ir telefono numerį.                                                                                                2. Prašyme, jei ūkį įgijo paveldėjimo būdu, nurodo prieš tai buvusio augintojo vardą, pavardę, jo valdos numerį ir prideda paveldėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijas bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį.                                                                              3. Jei perėmė ūkį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos”, nurodo valdos perdavėjo vardą, pavardę, jo valdos numerį ir prideda Pranešimo dėl perėmėjo patvirtinimo kopiją, bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį.

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

1 lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslaugos teikimo procese dalyvauja:

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Skyriuje lieka prašymų kopijos.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Priimtų prašymų registre R1

Siunčiamų dokumentų registre  R3