Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI31

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ūkio subjektams, iki 2007 m. gegužės 1 d. paėmusiems ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos (toliau – subjektai), kompensuojama dalis kredito palūkanų.

 

Dokumentus dalies kredito palūkanų kompensacijai gauti subjektai pateikia savivaldybės administracijai jiems patogiu laiku (jeigu kredito grąžinimo terminas pasibaigė – ne vėliau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 d.).

 

Savivaldybė įvertina subjekto ir jo pateiktų dokumentų tinkamumą dalies palūkanų kompensacijai gauti ir priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo.

Pagal pateiktas banko ar kredito unijos pažymas savivaldybė apskaičiuoja kompensacijos dydį ir įveda duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų kompensuoti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) informacinę sistemą.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-115.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. Investicijų projektas;

3. Banko ar kredito unijos pažyma (Taisyklių 1 priedas);

4. Banko (ar kredito unijos) pavadinimas ir kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Banko, suteikusio ūkininkams kreditus, mokėjimo pavedimas ir ūkininkų sąrašas, kuriame nurodomas ūkininko vardas, pavardė, priskaičiuota ir kompensuojama palūkanų suma, negrąžinto kredito dalis atsiskaitymo dieną ir kredito gavimo data.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Asta Visackienė,

tel. nr. (8 441) 53 634,

el. p. asta.visackiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybė ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 d. į Agentūros informacinę sistemą suveda Taisyklių 2 priede nurodytus duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensuoti.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas laisvos formos

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

1 lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Šios Taisyklės reglamentuoja dalies kredito palūkanų kompensavimo už ilgalaikius kreditus, paimtus iki 2007 m. gegužės 1 d., tęstinumą.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Registruojami prašymai į „Piliečių prašymus R1-(18.2.4), o siunčiami raštai į R3-(18.1.3)