Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI29

2.

Administracinės paslaugos versija

1 (atnaujinta 2016-02-02)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų kreditus ir(ar) perkantiems lizingu iš finansinės nuomos(lizingo) bendrovių be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti (toliau – subjektai), kompensuojama dalis kredito palūkanų

 

Prašymą ir kitus dokumentus dalies palūkanų kompensacijai gauti subjektas pateikia savivaldybei prieš patirdamas investiciniame projekte, kuriam teikiamas kreditas, numatytas išlaidas.

 

Savivaldybė įvertina subjekto ir jo pateiktų dokumentų tinkamumą daliai palūkanų kompensuoti ir apie priimtą sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo subjektą informuoja raštu.

Pagal subjektų pateiktas kreditų įstaigų pažymas apie sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus savivaldybė apskaičiuoja kompensacijos dydį ir įveda duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų kompensuoti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) informacinę sistemą.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir  suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-995, LR žemės ūkio ministro 2014m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-977, 2015m. vasario 27d. įsakymu Nr. 3D-131, 2015m. gegužės 11d. įsakymu Nr.3D-377.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paraiška dėl palūkanų kompensacijos išmokėjimo (1 priedas);

2. Kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas palūkanas už investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos  (toliau  – Bendrovė) (Taisyklių 3 priedas);

3. Investicinio projekto originalas (parodyti) ir  kopija;

4. Kredito sutarties originalas (parodyti) ir  kopija;

5. Agentūros, savivaldybių, Bendrovės ir (ar) kitų institucijų išduoti dokumentai apie bet kokią investiciniam projektui suteiktą (pagal priimtą sprendimą planuojamą suteikti) paramą, įskaitant de minimis pagalbą, suteiktą pagal 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1535/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje (OL 2007 L 337, p. 35);

6. Apskaitos tvarkymo patvirtinimo dokumentai už paskutinį ataskaitinį laikotarpį (parodyti) ir jų kopijos ir pažyma apie darbuotojų skaičių;

7. Patvirtinimas raštu, kad investicijomis daugiau nei 25 proc. išplečiami gamybos pajėgumai arba iš esmės pakeičiamas gamybos ar naudojamų technologijų pobūdis, jei investicijos skirtos žemės ūkio technikai atnaujinti ir (ar) turimo ūkinio pastato būklei gerinti ar jį pakeisti nauju, arba patvirtinimas raštu, kad naujais keičiami ūkiniai pastatai yra pastatyti daugiau kaip prieš 30 metų ar daromo remonto išlaidos viršija 50 proc. naujo pastato vertės;

8. Kredito įstaigos pažyma apie orientacinę palūkanų normą (Taisyklių 2 priedas).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Informacija apie subjekto įregistruotą jam priklausančią žemės ūkio valdą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registro duomenis (http://www.vic.lt/);

2. Informacija apie subjekto investiciniam projektui suteiktą de minimis pagalbą pagal Suteiktos valstybės pagalbos registro duomenis (www.konkuren.lt).

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Asta Visackienė,

tel. nr. (8 441) 53 634,

el. p. asta.visackiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybė:

1. Apie sprendimą skirti pagalbą subjektus ir Agentūrą informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo;

2. Apie sprendimą neskirti pagalbos subjektus informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo;

3. Ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos pateikia Agentūrai pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų už investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensuoti (Taisyklių 5 priedas), o duomenų apie lėšų poreikį daliai palūkanų , sumokėtų finansinės nuomos(lizingo) bendrovėms už lizingu įsigyjamą turtą-(6 priedas).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pildomas vadovaujantis Taisyklių 1 priedu ir 2 priedu.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

1 lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Kredito įstaigos Pažyma  apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas už investicinius kreditus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos (3 priedą) ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovės pažyma (4 priedą) teikiamos savivaldybei vieną kartą per metus iki einamųjų metų  spalio 15 d.už per einamųjų metų I-III ketvirtį ir prieš tai ėjusių metų IV ketvirtį.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Registruojami prašymai į Piliečių prašymai R1, o siunčiami raštai į R3.