Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI27

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimo administracinės paslaugos teikimas savivaldybėse.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pagal gyventojo prašymą, įvertinus melioracijos tinklų gedimus (valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija.), užsakoma techninė dokumentacija remonto arba rekonstrukcijos darbams, vykdymas įtraukiamas į investicinius projektus. Gavus finansavimą, atliekami suprojektuoti darbai, užtikrinama vykdymo kokybė. Įvykdžius darbus, objektas priimamas eksploatuoti, pagerėja melioracijos tinklų veikimas ir žemės ūkio naudmenų našumas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 3D-271 ,,Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje sąrašo ir šių darbų prioritetų“.
 2. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra
“ veiklos srities ,,Žemės ūkio vandentvarka“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės  ūkio   ministro  2014  m.  liepos 17   d.   įsakymu          Nr. 3D-578.

3. Valstybinės finansinės paramos, teikiamos melioruotos žemės savininkams melioracijos statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbams atlikti, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Melioracijos statinių remontui ir rekonstrukcijai žemės savininkai ir naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

1.  Prašymą;

2.  Žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją) arba kitus dokumentus, kuriais patvirtinamas naudojimosi žeme faktas;

3.  Žemės sklypo plano kopiją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas

Kleopas Kęstutis Pilibavičius,

tel. nr. (8 441) 53 169,

el. p. kleopas.pilibavicius@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.                      

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pildomas laisva forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

1 lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

KR4