Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI 25

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų  dėl  nacionalinės paramos  išmokų už  karves žindenes ir telyčias priėmimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius:                                      Informuoja  gyvulių augintojus pagal jų paklausimus apie paskirtas nacionalinės paramos išmokas.                                       Negavusiems  išmokų augintojams padeda parašyti laisvos formos  prašymą.                                            Prašymai už einamuosius metus priimami iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d. Savivaldybė sutikrina ar pareiškėjai atitinka nustatytiems reikalavimams gauti tiesiogines išmokas ir priimtus prašymus įregistruoja.                                        Savivaldybė surinktus prašymus kas savaitę perduoda Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui  (toliau - Centras). Centras, priėmęs sprendimą, informuoja savivaldybę. Savivaldybė, gavusi informaciją, per 10 darbo dienų informuoja pareiškėją.        

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. Nr.  3D-946 „Dėl atsietųjų  papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių patvirtinimo“.                                                                  

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas dėl nacionalinės paramos išmokos už karves žindenes ir telyčias paskyrimo.

1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, jei pareiškėjas – fizinis asmuo.                                               2. Įmonės įregistravimo pažymėjimo originalas, jei pareiškėjas – juridinis asmuo.                                                    3. Kai augintojas ūkį įgijo paveldėjimo būdu, prašyme turi būti nurodomas prieš tai buvusio ūkio savininko, gavusio  išmokas už karves žindenes ir telyčias, vardas, pavardė, asmens kodas, jo valdos numeris ir pridedama paveldėjimo fakto įrodymo dokumentai, įpėdinių susitarimai.                                                                             4. Kai augintojas perėmė ūkį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, prašyme turi būti nurodomas valdos perdavėjo vardas, pavardė, asmens kodas, jo valdos numeris.                                                                                     5. Kai augintojas ūkį (žemės plotą, kartu su mėsai auginamais galvijais ir (arba) jų auginimui naudojamais pastatais arba be jų) perėmė kitu būdu, šiuo atveju kartu teikiami du prašymai: ūkio perėmėjo prašyme turi būti nurodomas ūkio savininko, perdavusio ūkį, vardas, pavardė, asmens kodas, valdos numeris ir ūkio perėmimo fakto įrodymo dokumentai, o ūkio perdavėjo prašyme – pranešimas apie jam galėjusių priklausyti atsietųjų specialiųjų išmokų atsisakymą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pateikta informacija tikslinama Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Asta Visackienė, tel.(8441) 52634, el.p. asta.visackiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Priimti prašymai kiekvienos savaitės paskutinę darbo dieną išsiunčiami Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.                                                                                                 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

1 lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 Paslaugos tiekimo procese dalyvauja:

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Skyriuje lieka prašymų kopijos.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Priimtų prašymų registre R1. Lydraštis registruojamas  siunčiamų dokumentų R3 registre.