Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI24

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija (atnaujinta 2016-02-02)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkininko ūkio duomenų keitimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia, ūkininkas per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijai prašymą, kad šiuos pakitimus įregistruotų, ir dokumentus, kuriais patvirtinama, kad duomenys pasikeitė.

Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, registro tvarkymo įstaigai pateikiami ūkio įregistravimo pažymėjimai ir prašymas įregistruoti ūkį įpėdinio vardu kartu su patvirtinimo ir kitais dokumentais, nurodytais Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 7 straipsnyje.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 3D-298 „Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos“;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkio registro nuostatų patvirtinimo“; 4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Apie ūkio įregistravimo duomenų pasikeitimus ūkininkas privalo raštu informuoti ūkį įregistravusios savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos, kartu pateikdamas dokumentų, kuriais patvirtinami duomenų pasikeitimai, kopijas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Asta Visackienė,

tel. nr. (8 441) 53 634,

el. p. asta.visackiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo datos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463). Ūkio įregistravimo duomenų keitimas atliekamas neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pildomas laisva forma, nurodant jame elementus, nustatytus Ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre taisyklėse.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

1 lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Ginčai dėl duomenų apie ūkį keitimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Registruojami prašymai į Piliečių prašymus R1, o siunčiami raštai į R3.