Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI23

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkininko ūkio registravimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ūkį registre pagal asmens prašymą registruoja savivaldybės administracija. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Miesto teritorijoje ūkius registruoja miesto (rajono) savivaldybės administracija. Prašymą įregistruoti ūkininko ūkį asmuo turi pateikti asmeniškai.

Ūkininko pažymėjimo atsiimti asmuo turi atvykti asmeniškai.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas ;

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 3D-298 „Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos“ ;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkio registro nuostatų patvirtinimo“ ;

4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“.

5.Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013m. gruodžio 23d.įsakymas Nr.3D-883.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Įregistruodamas ūkį, asmuo savivaldybės administracijai pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą įregistruoti ūkį, kuriame nurodomi vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir telefonas (jei turi), ūkio žemės plotas, ūkio adresas, ūkio veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla);

2. Prašymą pateikusio asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisės suteikimo dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro, kopijas, tais atvejais, kai asmuo naudoja asmeniniam ūkiui suteiktą valstybės žemės ūkio paskirties žemę arba valstybinę žemę, į kurią bus atkurtos jo nuosavybės teisės, – teritorinio žemėtvarkos skyriaus išduotą pažymą apie asmeniniam ūkiui suteiktą ir naudojamą žemės plotą (nurodant joje apskrities viršininko įsakymo, kuriuo patvirtinamas žemės reformos žemėtvarkos projektas, kur suformuotos šių žemės ūkio valdų ribos, datą, numerį, naudojamų sklypų skaičių, vietovės, sklypų kadastrinius kodus);

3. Prašymą pateikusio asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano ar schemos kopiją;

4. Dokumento, kuriuo patvirtinamas prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinis pasirengimas ūkininkauti, kopiją;

5. Notaro patvirtinto bendraturčių susitarimo dėl jų bendrai valdomo turto naudojimo įregistravus ūkį, jei į registruojamą žemės ūkio valdą įtraukiama ir bendraturčių žemė, kopiją;

6. Prašymą pateikusio asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopiją;

7. Mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.

Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), jis papildomai pateikia:

1. Partnerio (partnerių) asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopiją;

2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopiją;

3. Partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, žemės sklypo plano arba schemos kopijas, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;

4. Ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymą registre nurodyti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis(pateikti santuokos liudijimą).

Su prieš tai nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Asta Visackienė,

tel. nr. (8 441) 53 634,

el. p. asta.visackiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 10 darbo dienų nuo dokumentų  pateikimo datos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463).

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pildomas laisva forma, nurodant jame elementus, nustatytus Ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre taisyklėse.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

1 lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Sodininkų bendrijų narių žemės sklypai kaip ūkis neregistruojami.

Ginčai dėl ūkio įregistravimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Registruojami prašymai į „Piliečių prašymus R1-(18.2.4)“, o siunčiami raštai į R3-(18.1.3)