Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI21

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Draudimo įmokų dalinis kompensavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems augalus, kompensuojama 50 procentų draudimo įmokų sumos, neviršijant kompensuojamų draudimo įmokų sumos dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis ir atitinka kitoms Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių nuostatoms.

Žemės ūkio veiklos subjektai, mokantys visą draudimo įmoką draudimo įmonei, apdraudę augalus ir sumokėję visą draudimo įmoką, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. (apdraudę sodo augalų derlių ir daržo augalus – iki einamųjų metų gruodžio 1 d., o apdraudę žiemojančius augalus – iki kitų metų rugsėjo 30 d.), pateikia dokumentus savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Europos Komisijos 2006 m. gruodžio 15 d. reglamentas (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 70/2001 (OL 2006 L 358 p. 3).

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10  d. įsakymas Nr. 3D-236 .

4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 3D-803.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti deklaracija;

2. Visi per augalų vegetacijos laikotarpį patvirtinti draudimo liudijimai (draudimo liudijimų originalai grąžinami žemės ūkio veiklos subjektui) ir jų kopijos;

3. Draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentai (dokumentų originalai grąžinami žemės ūkio veiklos subjektui) ir jų kopijos;

4. Paaiškinimas, jeigu apdrausti augalų plotai didesni negu deklaruoti;

5. Dokumentai, kuriais įrodoma, kad įvykus draudžiamajam įvykiui (jei toks įvykis buvo), išmokėtos draudimo išmokos, o augalai buvo atsėti ar atsodinti.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Lina Pranckevičienė,

tel. nr. (8 441) 53 634,

el. p. lina.pranckeviciene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybė nustato, ar žemės ūkio veiklos subjektas, draudimo objektas ir draudžiamasis įvykis atitinka Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių nustatytus reikalavimus bei žemės ūkio veiklos subjektai laiku pateikė šiose taisyklėse nurodytus dokumentus, ir per 5 darbo dienas nuo tinkamų dokumentų gavimo apskaičiuoja žemės ūkio veiklos subjektui priklausantį gauti kompensacijos dydį bei priima sprendimą, kad žemės ūkio veiklos subjektai tinkami gauti valstybės pagalbą.

Savivaldybė apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas informuoja žemės ūkio veiklos subjektus, o duomenis apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti  suveda į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą. Savivaldybė, nustačiusi, kad žemės ūkio veiklos subjektas nėra tinkamas gauti valstybės pagalbą, priima sprendimą neskirti valstybės pagalbos ir per 10 darbo dienų raštu apie tai informuoja žemės ūkio veiklos subjektą, nurodydama tokio sprendimo motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką. Pasikeitus asmens ir kitiems duomenims (pvz.: atsiskaitomosios sąskaitos numeris, adresas ir pan.) žemės veiklos ūkio subjektas per 10 darbo dienų apie tai praneša raštu savivaldybei ar draudimo įmonei, pateikdamas įrodymo dokumentus.

Kai žemės ūkio veiklos subjektas dokumentus žiemojančių augalų draudimo įmokoms kompensuoti pateikia iki žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo, savivaldybė priima sprendimą, kad žemės ūkio veiklos subjektas tinkamas gauti valstybės pagalbą, netikrindama, ar apdraustas žiemojančių augalų plotas neviršija deklaruoto ploto. Po pasėlių deklaravimo savivaldybė ne vėliau kaip iki kitų po žiemojančių augalų apdraudimo metų spalio 20 d. palygina turimus duomenis su pasėlių deklaravimo duomenimis. Jeigu nustato, kad duomenys nesutampa, savivaldybė teikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai pažymą apie patikslintus duomenis ir (arba) nutrauktus draudimo sandorius.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti deklaracija (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-954).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos internetu neteikiamos.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Atsižvelgiant į einamaisiais metais paramai draudimo įmokoms kompensuoti Žemės ūkio ministerijos skiriamus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus, kompensuojami draudimo įmokų sumos dydžiai 1 ha nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Registruojami prašymai į „Piliečių prašymus KR4, o siunčiami raštai į KR3(19.15)

 

*Atsižvelgiant į tais metais paramai draudimo įmokoms kompensuoti Žemės ūkio ministerijos skiriamus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus, kompensuojami draudimo įmokų sumos dydžiai 1 ha nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.