Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI01

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba, paėmusiems iš kredito įstaigų vidutinės trukmės (iki dvejų metų) kreditus trumpalaikiam turtui (pagal savivaldybių patvirtintus vertybių sąrašus) įsigyti (toliau – subjektai),  kompensuojama dalis kredito palūkanų.

 

Prašymą ir kitus dokumentus dalies palūkanų kompensacijai gauti subjektas pateikia savivaldybės administracijai bet kuriuo metu iki kredito grąžinimo termino pabaigos (jei kredito grąžinimo terminas pasibaigė – ne vėliau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d.) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.

 

Savivaldybė įvertina subjekto ir jo pateiktų dokumentų tinkamumą dalies palūkanų kompensacijai gauti ir apie priimtą sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo subjektą informuoja raštu. Pagal subjektų pateiktas kreditų įstaigų pažymas apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus savivaldybė apskaičiuoja kompensacijos dydį ir įveda duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų kompensuoti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) informacinę sistemą.

 

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-179.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-392. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3D-690.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas dėl palūkanų kompensacijos išmokėjimo;

2. Vertybių įsigijimo patvirtinimo dokumentų originalai (parodyti) ir jų  kopijos;

3. Paskutinių finansinių metų, ėjusių prieš prašymo pateikimą, finansinės atskaitomybės ataskaitų originalai (parodyti) ir jų kopijos;

4. Kredito sutarties originalas (parodyti) ir jos kopija;

5. Kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus (Taisyklių 1 priedas);

6. Kredito įstaigos pažyma apie orientacinę palūkanų normą (Taisyklių 2 priedas).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Informacija apie subjekto įregistruotą jam priklausančią žemės ūkio valdą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registro duomenis (www.vic.lt);

2. Informacija apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius subjekto mokestinius metus gautą nereikšmingą pagalbą pagal Suteiktos valstybės pagalbos registro duomenis (www.konkuren.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Asta Visackienė,

tel. nr. (8 441) 53 634,

el. p. asta.visackiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybė:

1. Sprendimą dėl  pagalbos skyrimo subjektams priima savo nustatytais terminais;

2. Apie sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo subjektus informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo;

3. Per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo pateikia Suteiktos valstybės pagalbos registrui informaciją apie subjektams per visą kredito palūkanų kompensavimo laikotarpį teiktiną pagalbą;

4. Ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos į Agentūros informacinę sistemą suveda Taisyklių 3 priede nurodytus duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensuoti.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymą, kuriame:

1.   nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono Nr., el. pašto adresą, banko pavadinimą, banko kodą ir savo atsiskaitomosios sąskaitos numerį;

2.   pateikia informaciją, kuri reikalinga siekiant užtikrinti, kad kaimo vietovėje veikiančiam subjektui teikiant pagalbą nebūtų pažeistos vienai įmonei leistinos nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribos;

3.    pateikia informaciją jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas vykdo veiklą keliuose sektoriuose;

4.   pateikia informaciją jei yra reorganizavimo atvejų;

5.   patvirtina, kad nėra sunkumų patirianti įmonė;

6.   patvirtina, kad informacija, teikiama prašyme ir kartu su juo teikiamuose dokumentuose, yra teisinga, kad jis yra susipažinęs su Taisyklių reikalavimais.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

1 lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

1. Subjektams kompensuojama 30 proc. kredito palūkanų, o jei subjektas yra jaunasis ūkininkas (iki 40 metų) – 40 proc. per visą palūkanų kompensavimo laikotarpį.

2. Maksimali metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, 6,49 proc.

3. Dalis palūkanų kompensuojama tik nuo sumokėtų palūkanų sumos. Kredito įstaigos priskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už pradelsto termino kreditus nekompensuojami.

4. Subjektas neturi būti sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL 2004 c 244, p. 2).

5. Subjektas neturi būti gavęs ir neturi siekti paramos iš kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos programų išlaidoms, kurios kompensuojamos pagal Taisykles, finansuoti.

6. Jei subjektas ir (ar) jo sutuoktinis dalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, nuo pranešimo apie skirtą paramą pagal šią priemonę išsiuntimo subjektui ar jo sutuoktiniui dienos, dalis sumokėtų palūkanų už kreditus nekompensuojama.

7. Bendra nereikšmingos pagalbos suma, suteikta vienam subjektui per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus, negali viršyti 7 500 eurų (25 896 litų).

8. Kompensuojant dalį kredito palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, turi būti laikomasi Reglamento  (EB) Nr. 1535/2007 3 straipsnio 7 dalies nuostatų.

9. Savivaldybei teikiamos finansinės atskaitomybės ataskaitos, kai buhalterinė apskaita tvarkoma pagal dvejybinę apskaitos sistemą – balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, kai buhalterinė apskaita tvarkoma pagal supaprastintą apskaitos sistemą – pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas. Žurnalo kopijos teikti nereikia, šiuo atveju subjektas papildomai pateikia rašytinį patvirtinimą apie tvarkomą buhalterinę apskaitą, kurį, patikrinęs pateiktą žurnalą, patvirtina atsakingas savivaldybės darbuotojas.

10. Savivaldybei teikiamų dokumentų kopijos tvirtinamos subjekto parašu ir įrašu „Kopija tikra“.

11. Kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus (Taisyklių 1 priedas) savivaldybei teikiama ne rečiau kaip kartą per pusę metų.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Registruojami prašymai į „Piliečių prašymus“ R1, o siunčiami raštai į R3-(18.1.3)