Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI 14

2.

Administracinės paslaugos versija

1 (atnaujinta 2016-02-04)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

 Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų administravimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pieno gamintojas, parduodantis ir (arba) atiduodantis pieną tiesiogiai vartoti, privalo tvarkyti pardavimo tiesiogiai vartoti apskaitą ir suvesti kiekvieno mėnesio ir metų balansus Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (Centras)  parengtame pieno apskaitos žurnale      ( T P žurnalas)( elektroninėje arba popierinėje formoje) Pasibaigus apskaitos laikotarpiui pateikti  pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas ( deklaracija). Gamintojas, turintis galimybę naudotis elektronine bankininkyste, gali jungtis prie Pieno apskaitos informacinės sistemos ( PAIS) internetinėje svetainėje www.vic.lt  ir pats užpildyti deklaracijos elektroninę formą  bei patvirtinti deklaracijos pateikimą. Gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, apskaitos laikotarpiui pasibaigus, gali kreiptis į savivaldybę.                                                          Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus atsakingas darbuotojas prisijungia prie PAIS ir užpildo deklaracijos elektroninę formą. Užpildęs deklaraciją ir sutikrinęs duomenis PAIS, atspausdina du deklaracijos egzempliorius. Pieno gamintojas ir savivaldybės darbuotojas patikrina deklaracijos duomenis ir patvirtina jų teisingumą pasirašydami deklaraciją. Vienas deklaracijos egzempliorius lieka gamintojui, kitas savivaldybei. Gamintojui parašu patvirtinus deklaracijos duomenų teisingumą, savivaldybės darbuotojas  PAIS patvirtina deklaracijos pateikimą. Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus.  

Savivaldybės darbuotojas, gavęs informaciją iš Centro apie PAIS užregistruotas, bet nepatvirtintas deklaracijas ir  atmestas deklaracijas, per 10 darbo dienų perduoda informaciją gamintojams.

Pateikia gamintojui TP žurnalo ir deklaracijos formą, atspausdintą iš Centro interneto tinklalapio,  jeigu gamintojai nepateikia savarankiškai atspausdintų ir užpildytų formų.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija.

2. Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalas (TP žurnalas).                                                                     3. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, jei gamintojas – fizinis asmuo.                                            4. Įmonės įregistravimo pažymėjimas, gamintojas – juridinis asmuo.                                                                              5. Įgaliojimas, jei dokumentai pateikiami per įgaliotąjį asmenį.                                                                            6. Mirties liudijimas, jei deklaraciją pildo įpėdinis mirusiojo vardu

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija iš ūkinių gyvūnų registro apie gamintojo laikomą karvių skaičių.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Lina Pranckevičienė, tel. (8-441) 52306,                                            El.p. lina.pranckeviciene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybė, apskaitos laikotarpiui pasibaigus, nuo balandžio 15 d. iki birželio 6 d. priima pateiktas deklaracijas .

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga neatlygintina.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

TP žurnalai  ir deklaracijos pildomos vadovaujantis Centro  patvirtintomis formomis ir Žemės ūkio ministerijos patvirtintomis pildymo taisyklėmis.  

Deklaracija K10 pildoma ranka

Deklaracija K10 pildoma kompiuteriu

Žurnalas  - atsispaudinus pildomas ranka

Žurnalas pildomas Excel

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

2 lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslaugos teikimo procese dalyvauja:                                                  Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.                   Skyriuje lieka pateiktų deklaracijų kopijos.                                                                    

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Priimtų prašymų registre R1