Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI11

2.

Administracinės paslaugos versija

1 (atnaujinta 2016-02-04)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės Kaimo reikalų skyrius: Informuoja  gyvulių augintojus pagal jų paklausimus apie skirtas specialiąsias išmokas už bulius. Specialiųjų  išmokų negavusiems augintojams padeda parašyti laisvos formos ar taisyklių 1 priede nurodytos formos prašymą. Prašymai už einamuosius metus priimami iki kitų kalendorinių metų gegužės 31 d. Savivaldybė sutikrina ar pareiškėjai atitinka nustatytiems reikalavimams gauti tiesiogines išmokas ir priimtus prašymus įregistruoja.                                        Savivaldybė surinktus prašymus kas savaitę perduoda Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui  (toliau – Centras). Centras, priėmęs sprendimą, informuoja savivaldybę. Savivaldybė, gavusi informaciją, per 10 darbo dienų informuoja pareiškėją.   

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR žemės ūkio  ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 3D-771 ,,Dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius nuo 2014 metų skyrimo taisyklių patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas dėl specialiosios išmokos už bulius paskyrimo.

Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, jei pareiškėjas – fizinis asmuo.                                               Įmonės įregistravimo pažymėjimo originalas, jei pareiškėjas – juridinis asmuo.                                                 Kai augintojas ūkį įgijo paveldėjimo būdu, prašyme turi būti nurodomas prieš tai buvusio ūkio savininko, gavusio specialiąsias išmokas už bulius, vardas, pavardė, asmens kodas, jo valdos numeris ir pridedama paveldėjimo fakto įrodymo dokumentai, įpėdinių susitarimai.              Kai augintojas perėmė ūkį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, prašyme turi būti nurodomas valdos perdavėjo vardas, pavardė, asmens kodas, jo valdos numeris.                                                        Kai augintojas ūkį (žemės plotą, kartu su mėsai auginamais galvijais ir (arba) jų auginimui naudojamais pastatais arba be jų) perėmė kitu būdu, šiuo atveju kartu teikiami du prašymai: ūkio perėmėjo prašyme turi būti nurodomas ūkio savininko, perdavusio ūkį, vardas, pavardė, asmens kodas, valdos numeris ir ūkio perėmimo fakto įrodymo dokumentai, o ūkio perdavėjo prašyme – pranešimas apie jam galėjusių priklausyti specialiųjų išmokų atsisakymą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija tikslinama Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

 

 

Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Asta Visackienė, tel.(8441) 52634, el.p.  asta.visackiene@silute.lt

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Povilas Budvytis, Kaimo reikalų skyriaus vedėjas, tel. (8 441) 52262, el.p. povilas.budvytis@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Priimti prašymai  kiekvienos savaitės paskutinę darbo dieną išsiunčiami Centrui.                                                                                                

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

1 lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslaugos teikimo procese dalyvauja:

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Skyriuje lieka prašymų kopijos.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 Priimtų prašymų registras  R1

 Siunčiamų dokumentų registras R3