Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

KAI10

2.

Administracinės paslaugos versija

1 (atnaujinta 2016-02-04)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gyvūnų savininkai, įtarę gyvūnų užkrečiamąją ligą, privalo nedelsdami apie tai pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) administraciniams teritoriniams padaliniams. Gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkiai vietoje įvertinami ir atlyginami gyvūnų savininkams tik tie nuostoliai, kurie susidarė nuo pranešimo apie gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį iki jos likvidavimo.

Gyvūnų savininkai dėl nurodytų patirtų nuostolių atlyginimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po oficialaus VMVT paskelbimo apie užkrečiamosios ligos židinio likvidavimą kreipiasi į savivaldybių komisijas.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D-750

2. Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-389  ir  2015 m kovo 27 d. įsakymu Nr. 3D-232

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Galvijų savininkas, gavęs iš VMVT raštu pranešimą apie užkrečiamosios ligos – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio sunaikinimą jam nuosavybės teise priklausančioje bandoje, per 20 darbo dienų kreipiasi į savivaldybės komisiją dėl nuostolių atlyginimo ir pateikia šiuos dokumentus:

   1. prašymą atlyginti nuostolius (2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-232  2 priedas);

   2. dokumentus, kuriais patvirtinta nuosavybės teisės į pagal VMVT nurodymus paskerstus galvijus ir dokumentus, patvirtinančius apie gyvūninių produktų sunaikinimą;

   3. galvijų vidutinės rinkos vertės ir prarastų pajamų, nurodytų 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-232  8.1 ir 8.2 punktuose, ir gautų išmokų ir (ar) nepatirtų išlaidų, nurodytų 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3D-389 9.1–9.3 punktuose, įrodymo dokumentus;

   4. draudimo įmonės, jeigu gyvūnas buvo draustas, pažyma, kurioje nurodyta apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma.

   5. pagal paskerstų galvijų individualius numerius skerdyklos išduotą galvijų paskerdimo ir skerdenų apmokėjimo dokumentą;

   6. VMVT įsakymų, kuriais buvo nustatyti ir panaikinti nurodymai, apribojimai ir draudimai dėl galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ar enzootinės galvijų leukozės, kopijas;

   7. laboratoriniam tyrimui paimtų mėginių laboratorinių tyrimo protokolų kopijas;

   8. leidimą paskersti gyvūnus skerdykloje, išduotą teritorinės VMVT, ir Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščių kopijas;

   9. duomenų patvirtinimo deklaraciją valstybės pagalbai gauti už nuostolius dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo (2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-232  2 priedas).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba savivaldybės komisijai pateikia informaciją apie galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ar enzootinės galvijų leukozės įtarimą, likvidavimą, taikytas priemones.    

Duomenis apie rinkos kainas;                                                                                     

Duomenis apie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje gyvulių augintojo registruotų gyvūnų perkėlimą ir kaitą;                                                                                             

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Savivaldybės komisija.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Savivaldybės komisijos pirmininkas                   

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės komisija per 20 darbo dienų nuo gyvūno savininko prašymo pateikimo dienos pagal VMVT pateiktus dokumentus ir gyvūnų savininko pateiktus dokumentus įvertina, ar gyvūno savininko prašyme pateikti duomenys atlyginti nuostolius yra pagrįsti ir apskaičiuota valstybės pagalbos suma yra teisinga.  Savivaldybės komisijai pareikalavus, gyvūnų savininkas ar VMVT per 20 darbo dienų turi pateikti papildomus dokumentus ir (arba) papildomą informaciją. Jei duomenys teisingi, savivaldybės komisijos atstovas įveda į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) informacinę sistemą duomenis apie lėšų poreikį nuostoliams už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų nužudytus ar priverstinai paskerstus galvijus, prarastoms pajamoms dėl VMVT taikytų apribojimų ir draudimų, patirtų sunkumų įsigyjant naujų gyvūnų, atlyginti. Užpildytą pažymą, gyvūnų savininkų prašymų kopijas ir deklaracijų kopijas savivaldybės komisija teikia Agentūrai paštu.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Gyvūno savininkas, pildydamas prašymą, vadovaujasi Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkius, apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-677  ir Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės - židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklėmis. (Žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 3D-389 ir įsakymo pakeitimas 2015 m. kovo 27 d. Nr. 3D-232).

Prašymo atlyginti nuostolius forma ir duomenų patvirtinimo deklaracija.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

1 lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra tarpinė.

 Galvijų savininkui iki 100 proc. atlyginami nuostoliai, jei galvijų savininkas dėl galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ar enzootinės galvijų leukozės per nustatytą laiką įvykdė visus jam VMVT raštu pateiktus nurodymus dėl galvijų paskerdimo ar gyvūninių produktų sunaikinimo, nepažeidė VMVT nustatytų apribojimų ir draudimų jam nuosavybės teise priklausančioje galvijų bandoje. Nuostolių atlyginimo dydis gali būti sumažintas žemės ūkio ministro įsakymu, atsižvelgiant į einamaisiais metais valstybės pagalbai pagal šias taisykles skirtas lėšas.

Gyvūnų savininkams iki 100 procentų atlyginami nuostoliai, patirti:

1. Sunaikinus gyvūnus likviduojant užkrečiamosios ligos židinį (išmokos kodas – 20310);

2. Sunaikinus gyvūninius produktus (išmokos kodas – 20311);

3. Sunaikinus pašarus, lesalus, pašarines žaliavas, kurių negalima dezinfekuoti (išmokos kodas – 20312);

4. Atlikus patalpų valymą, dezinsekciją ir dezinfekciją (išmokos kodas – 20313);

5. Nuostolių už priverstinai paskerstus galvijus įvertinimas ir atlyginimas (išmokos kodas – 24040)

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Registras R1;

Registras R3.