Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SVI

2.

Administracinės paslaugos versija

Trečia (atnaujinta 2018-06-04)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Sporto plėtros programos, VšĮ „Šilutės sportas“, sporto klubų veiklos koordinavimas.

Lėšos VšĮ „Šilutės sportas“ tvirtinamos Šilutės rajono savivaldybės tarybos.

Paraiškos teikiamos raštu pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarką ir paraiškų formas. Paraiškų priėmimas skelbiamas Savivaldybės tinklalapyje Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Paraiškos registruojamos Savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (329 kab.), Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Šilutės rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi Šilutės rajono savivaldybės sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir nevyriausybinių sporto organizacijų sportinės veiklos dalinio finansavimo tvarkos aprašą.

 Administracijos direktoriaus įsakymais tvirtinama sportinės veiklos dalinio finansavimo lėšų skirstymo komisija, paraiškos forma, ataskaitos forma. 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Informacija pateikiama nuostatuose ir paraiškos formoje.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija pateikiama nuostatuose ir paraiškos formoje.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė-jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė Eglė Česnienė ,

Tel. 79 281

Mob. tel. 8 656 84 935

 

el. p. egle.cesniene@gmail.com

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė-jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė Eglė Česnienė,

Tel. 79 281

Mob. tel. 8 656 84 935

,

el. p. egle.cesniene@gmail.com

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Nurodoma Šilutės rajono savivaldybės sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir nevyriausybinių sporto organizacijų sportinės veiklos dalinio finansavimo tvarkos apraše.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintina

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Savivaldybės tarybai patvirtinus sporto programai skiriamą sumą, skelbiamas konkursas. Gautos paraiškos registruojamos, svarstomos projektų atrankos komisijoje. Atrinkus projektus, Administracijos direktorius pasirašo sutartis su teikėjais. Paraiškos forma kiekvienais metais tvirtinama savivaldybės tarybos sprendimu. Prašyme turi būti nurodyti šie duomenys: įstaigos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, vadovo vardas ir pavardė, prašymo padavimo data.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paraiškas svarsto sudaryta sportinės veiklos dalinio finansavimo lėšų skirstymo komisija. Viešųjų sporto įstaigų veiklai vykdyti reikalingus sprendimus rengia Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Švietimo skyriaus bylos indeksas 21.1.28.