Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SVI

2.

Administracinės paslaugos versija

Trečia

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų paraiškų priėmimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga skirta jaunimui nuo 14 iki 29 m.

Jaunimo projektų dalinė finansinė parama konkurso būdu teikiama jaunimo organizacijoms ar kitoms Šilutės rajono institucijoms, skatinančioms jaunimo iniciatyvas, registruotoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir veikiančioms Šilutės rajono savivaldybėje. Per šias organizacijas savo projektus gali teikti ir pavieniai fiziniai asmenys. Jaunimo programos konkurso tikslas - stiprinti jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes, siekiant įgyvendinti jaunimo politiką Šilutės rajono savivaldybėje.

Paraiškos teikiamos raštu pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą tvarką ir paraiškų formas. Paraiškų priėmimas skelbiamas Savivaldybės tinklalapyje Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Paraiškos registruojamos Savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (329 kab.), Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Savivaldybės tarybos sprendimai dėl Jaunimo programos nuostatų patvirtinimo. Rengiami kiekvienais metais. Administracijos direktoriaus įsakymais tvirtinama projektų atrankos komisija, jos darbo reglamentas, ataskaitos forma, nario deklaracijos forma.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Informacija pateikiama nuostatuose ir paraiškos formoje.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija pateikiama nuostatuose ir paraiškos formoje.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė-jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė Rimantė Čiūtienė, tel. (8 441) 79 281, mobilus telefonas 865684935

el. p. rimante.ciutiene@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė-jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė Rimantė Čiūtienė, tel. (8 441) 79 281, mobilus telefonas 865684935

el. p. rimante.ciutiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Numatoma Šilutės rajono savivaldybės jaunimo programos projektų konkurso nuostatuose.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintina

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Savivaldybės tarybai patvirtinus Jaunimo programai skiriamą sumą, skelbiamas konkursas. Gautos paraiškos registruojamos, svarstomos projektų atrankos komisijoje. Atrinkti projektai teikiami tvirtinti Savivaldybės taryboje, Administracijos direktorius pasirašo sutartis su teikėjais. Paraiškos forma kiekvienais metais tvirtinama savivaldybės tarybos sprendimu. Prašyme turi būti nurodyti šie duomenys: įstaigos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, vadovo vardas ir pavardė, prašymo padavimo data. Prašymo forma talpinama savivaldybės tinklapyje www.silute.lt skiltyje „jaunimas“. 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paraiškas svarsto sudaryta atrankos komisija. Komisija siūlymus ir išvadas dėl finansavimo teikia Savivaldybės tarybai.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Švietimo skyriaus bylos indeksas 21.1.28.