Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

GAM01

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Konsultacijų apie atliekų tvarkymą, rūšiavimą, vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokesčio mokėjimą ir faktinio atliekų kiekio deklaravimą teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Visiems atliekų turėtojams.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016), nustatantis bendruosius atliekų prevencijos, apskaitos, surinkimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo reikalavimus ir pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų organizavimo bei planavimo principus;

Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381), nustatančios atliekų surinkimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo, apskaitos, identifikavimo, deklaravimo, rūšiavimo, ženklinimo tvarką.

Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-207 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacinis lygis (Žin., 2009, Nr. 62-2493), 60_5.1. punktas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus,

tel. nr.(8 441)  51 715,

el. p. remigijus.rimkus@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus,

tel.nr. (8 441)  51 715,

el. p. remigijus.rimkus@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (Žin., 2009, Nr. 62-2493), 605.3. punktas)

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

.