ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-17

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirma (2019-12-09)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pritarimas projektiniams pasiūlymams

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Projektuotojas, atlikęs Reglamento 65 punkte nurodytus veiksmus, gavęs 651 punkte nurodytus dokumentus (kai jie privalomi), prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams, kompiuterinę laikmeną su patikslintų (jei tikslinti) projektinių pasiūlymų, protokolo, (protokolų) ir jo (jų) priedų, 651 punkte nurodytų dokumentų įrašais (kai jie gauti), pateikia tiesiogiai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, atliekančiam savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, arba prašymą su šiame punkte išvardintais dokumentais pateikia per IS „Infostatyba“, jei 60 punkte nurodytas prašymas teiktas per šią  sistemą.

Kai prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams pateikiamas per IS „Infostatyba“, šios informacinės sistemos viešinamoje skiltyje paskelbtuose prieduose (protokolo (protokolų) ir jo (jų) priedų įrašuose) fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gimimo vieta), vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu nenurodomi. IS „Infostatyba“ viešinamoje skiltyje nurodoma fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens – pavadinimas. Priedai su asmens duomenimis paskelbiami IS „Infostatyba“ neviešinamoje skiltyje.

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, per 5 darbo dienas po Reglamento 66 punkte nurodyto prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos: pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbia IS „Infostatyba“, paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje ir informuoja statytoją; projektinius pasiūlymus, kuriems pritarta, paskelbia IS „Infostatyba“ ir paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės  interneto svetainės pirmajame puslapyje.

Jei 66 punkte nurodytas prašymas pateiktas per IS „Infostatyba“, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, apie pritarimą (nepritarimą) projektiniams pasiūlymams ir projektinius pasiūlymus, kuriems pritarta, paskelbia šioje informacinėje sistemoje, paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje ir  informuoja statytoją.

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

4. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas prašymas su pridedamais dokumentais (protokolas, jo priedai, nuosavybės dokumentai ir kt.).

2. Projektiniai pasiūlymai, parengti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  13 priedu.

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas,

tel. (8 441)  79 265,

el. p. administracija@silute.lt

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas,

tel. (8 441)  79 291,

el. p. administracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas, tel. (8 441)  79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, per 5 darbo dienas po 66 punkte  nurodyto prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos: pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbia IS „Infostatyba“, paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje ir informuoja statytoją; projektinius pasiūlymus, kuriems pritarta, paskelbia IS „Infostatyba“ ir paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės  interneto svetainės pirmajame puslapyje (žr. Meniu-Veiklos sritys-Teritorijų planavimas-Rengiami planai ir projektai).

Jei 66 punkte nurodytas prašymas pateiktas per IS „Infostatyba“, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, apie pritarimą (nepritarimą) projektiniams pasiūlymams ir projektinius pasiūlymus, kuriems pritarta, paskelbia šioje informacinėje sistemoje, paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje (žr. Meniu-Veiklos sritys-Teritorijų planavimas-Rengiami planai ir projektai) ir  informuoja statytoją.

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)


-

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva prašymo forma.

Pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

 

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto svetainėje, per kurią elektroniniu būdu teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos, arba viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja viešojo administravimo subjektas, teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis viešąsias paslaugas, suteikiama galimybė vartotojui gauti paraiškos formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti viešosios ar administracinės paslaugos gavimo procedūrą).

Prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu naudojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams ir kitus dokumentus galima teikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt.

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-