ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-16

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra (atnaujinta 2019-01-14)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Statytojas (statytojo raštu įgaliotas asmuo) (toliau – statytojas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikia, kai numato rengti statinio projektą: reglamento 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies; Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais.

Prašyme nurodoma, ar statytojas kartu su pritarimu projektiniams pasiūlymams pageidauja gauti specialiuosius reikalavimus (specialiesiems reikalavimams gauti statytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-01-06 įsakymu Nr. D1-22 patvirtinto Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 5 punktu, pateikia Aprašo 1 priede nurodytos formos prašymą).

Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti  projektiniai  pasiūlymai, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija, reglamento 61 punkte  nurodyti  duomenys apie statinius ar jų dalis, dokumentai,  pagrindžiantys, kad projektiniai pasiūlymai suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose  nurodytais  asmenimis, statytojo įgaliojimas raštu pateikti prašymą (jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo). Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų statinių ir rekonstruojamų statinių ar statinių dalių (kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas) projektinius pasiūlymus, taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus.

Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos  Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose  vietose pridedami privalomi dokumentai juos formuojant pagal nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png formatais įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais.

Jei per IS „Infostatyba“ pateikiamos skenuotos projektinių pasiūlymų kopijos su juos parengusių asmenų  parašais, šias kopijas  informacinėje sistemoje elektroniniu parašu pasirašo statytojas.

 

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) tiesiogiai pateiktą statytojo prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo: paskelbia IS „Infostatyba“; savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje paskelbia (pateikia nuorodą) projektinius pasiūlymus ir pranešimą.

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

4. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-01-06 įsakymu Nr. D1-22 patvirtintas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas prašymas su pridedamais dokumentais;

2. Projektiniai pasiūlymai, parengti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  13 priedu;

3. Aprašo 1 priede nurodytos formos užpildytas prašymas (jei pageidaujama gauti specialiuosius reikalavimus).

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas,

tel. (8 441)  79 265,

el. p. administracija@silute.lt

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas,

tel. (8 441)  79 291,

el. p. administracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas, tel. (8 441)  79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tiesiogiai pateiktas statytojo prašymas, projektiniai pasiūlymai ir kiti privalomi dokumentai per 3 darbo dienas nuo jų gavimo: paskelbiami IS „Infostatyba“; savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje paskelbiami (pateikiama nuoroda) projektiniai pasiūlymai ir pranešimas (žr. Meniu-Veiklos sritys-Teritorijų planavimas-Rengiami planai ir projektai).

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)


-

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva prašymo forma.

Pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

 

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto svetainėje, per kurią elektroniniu būdu teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos, arba viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja viešojo administravimo subjektas, teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis viešąsias paslaugas, suteikiama galimybė vartotojui gauti paraiškos formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti viešosios ar administracinės paslaugos gavimo procedūrą).

Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu naudojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus galima teikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) tiesiogiai pateiktą statytojo prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo: paskelbia IS „Infostatyba“; savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje paskelbia (pateikia nuorodą) projektinius pasiūlymus ir pranešimą.

Statytojas, po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje, per 3 darbo dienas privalo įrengti prie statybos sklypo ribos stendą su STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 punkte išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams. Prie statybos sklypo ribos įrengtą stendą privaloma laikyti ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo stendo prie statybos sklypo ribos įrengimo dienos.

Projektiniai pasiūlymai, gavus statytojo prašymą nutraukti visuomenės susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūras, nebeviešinami.

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-