ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-16

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Statytojas apie statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio (ar statinio dalies) numatomą projektavimą, apie numatomą statinio (ar statinio dalies) projektavimą Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais (toliau – statiniai), parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus teikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) apie tai informuoti visuomenę. Prašyme nurodoma ar statytojas kartu su savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) pritarimu projektiniams pasiūlymams, pageidauja gauti specialiuosius reikalavimus (specialiesiems reikalavimams gauti statytojas (užsakovas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-01-06 įsakymu Nr. D1-22 patvirtinto Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 5 punktu, pateikia Aprašo 1 priede nurodytos formos prašymą).

Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija ir duomenys apie statinius ar jų dalis ir dokumentai, pagrindžiantys, kad projektiniai pasiūlymai suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis. Šis reikalavimas taikomas rengiant naujų ir rekonstruojamų statinių ar jų dalių projektinius pasiūlymus, taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus.

Teikiant prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus nuotoliniu būdu, pasinaudojant informacine sistema „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt), užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi teikti dokumentai juos formuojant pagal nurodytus reikalavimus.

Kompiuterinėje laikmenoje įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais.

 

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Pateiktas statytojo prašymas, projektiniai pasiūlymai ir kiti privalomi dokumentai paskelbti IS „Infostatyba“; savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje paskelbti (pateikta nuoroda) projektiniai pasiūlymai ir pranešimas.

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

4. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-01-06 įsakymu Nr. D1-22 patvirtintas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas prašymas su pridedamais dokumentais;

2. Projektiniai pasiūlymai, parengti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  13 priedu;

3. Aprašo 1 priede nurodytos formos užpildytas prašymas (jei pageidaujama gauti specialiuosius reikalavimus).

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas,

tel. (8 441)  79 265,

el. p. administracija@silute.lt

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas,

tel. (8 441)  79 291,

el. p. administracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas, tel. (8 441)  79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Statytojo prašymas ir pateikti dokumentai kartu su pranešimu paskelbiami (pateikiama nuoroda) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje per 3 darbo dienas.

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)


-

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva prašymo forma.

Pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

 

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto svetainėje, per kurią elektroniniu būdu teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos, arba viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja viešojo administravimo subjektas, teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis viešąsias paslaugas, suteikiama galimybė vartotojui gauti paraiškos formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti viešosios ar administracinės paslaugos gavimo procedūrą).

Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu naudojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt

 

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus dokumentus galima teikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) statytojo prašymą ir pateiktus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo kartu su pranešimu paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės www.silute.lt  pirmajame puslapyje.

Statytojas, po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje, per 3 darbo dienas privalo įrengti prie statybos sklypo ribos stendą su STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 punkte išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams. Prie statybos sklypo ribos įrengtą stendą privaloma laikyti ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo stendo prie statybos sklypo ribos įrengimo dienos.

Projektiniai pasiūlymai, gavus statytojo prašymą nutraukti visuomenės susipažinimo su projektiniais pasiūlymais procedūras, nebeviešinami.

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-