Administracinės paslaugos aprašymas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-15

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės sklypo (sklypų) pagrindinės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimas dėl žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimo

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Priimtas Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimo arba motyvuotas atsisakymas keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus)

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 patvirtintas Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos prašymas teikiamas savivaldybės administracijos direktoriui, nurodant duomenis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 patvirtinto Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo 11 punktą:

1.1. Žemės sklypo savininko fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas ir buveinė;

1.2. Žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pageidaujama pakeisti, kadastro numeris ir adresas;

1.3. Esama ir pageidaujama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai).

Prašymo priedai:

1.4. Žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pageidaujama pakeisti, Nekilnojamojo turto registro išrašo (pažymėjimo) kopija;

1.5. Žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pageidaujama pakeisti, plano kopija.

Jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims, žemės sklypo plane turi būti nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais.

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

                                

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas,

tel. (8 441)  79 293,

el. p. administracija@silute.lt

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas – Savivaldybės vyriausiasis architektas,

tel. (8 441)  79 268,

el. p. administracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441)  79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)


13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

Prašymo pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

Žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimo atmintinė.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto svetainėje, per kurią elektroniniu būdu teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos, arba viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja viešojo administravimo subjektas, teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis viešąsias paslaugas, suteikiama galimybė vartotojui gauti paraiškos formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti viešosios ar administracinės paslaugos gavimo procedūrą).

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą