Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-13

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento derinimas teritorijų planavimo komisijoje (Teritorijų planavimo įstatymo 26 str. 4 d.)

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teritorijų planavimo dokumentus derina Teritorijų planavimo komisija

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Suderinti arba motyvuotai nesuderinti teritorijų planavimo dokumentai

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

3. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-23 įsakymu Nr. A1-75 patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos nuostatai.

4. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-23 įsakymu Nr. A1-75 patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos sudėtis.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas laisvos formos prašymas dėl teritorijų planavimo dokumento derinimo.

2. Teritorijų planavimo dokumento projektas, 2 egz.

3. Skaitmeninė laikmena su įrašytu teritorijų planavimo dokumento projektu „pdf“ arba kitame formate, kuris būtų skaitomas Microsoft Office programomis (pagal susitarimą su planavimo organizatoriumi).

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pastaba: prašymai ir dokumentai gali būti pateikiami  per informacines sistemas TPDRIS ir ŽPDRIS.

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas-Savivaldybės vyriausiasis architektas,

tel. (8 441) 79 268,

el. p. administracija@silute.lt

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresnysis specialistas,

 tel. (8 441) 79 291,

el. p. administracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441) 79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

-

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisva prašymo forma.

Pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto svetainėje, per kurią elektroniniu būdu teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos, arba viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja viešojo administravimo subjektas, teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis viešąsias paslaugas, suteikiama galimybė vartotojui gauti paraiškos formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti viešosios ar administracinės paslaugos gavimo procedūrą).

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Užbaigus derinimo procedūrą teritorijų planavimo komisijoje, teritorijų planavimo komisijos protokolas nuskenuojamas ir įkeliamas į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS) arba į Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-