Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC 11

2.

Administracinės paslaugos versija

Devinta (atnaujinta 2019-01-14)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas:

Leidimo išdavimas statyti naują (-jus) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us), atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas statyti naujus statinius, rekonstruoti esamus statinius, atlikti kapitalinį remontą ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį  statytojo (užsakovo) prašymu gali būti išduodamas:

  1. Dėl visų statinių, suprojektuotų viename statinio projekte;
  2. Dėl vieno ar kelių statinių iš suprojektuotų viename statinio projekte.

 Statybą leidžiantys dokumentai yra:

  1. Leidimas statyti naują statinį;
  2. Leidimas rekonstruoti statinį;
  3. Leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą;
  4. Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą;
  5. Leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą;
  6. Leidimas griauti statinį;
  7. Leidimas pakeisti statinio (ių)/ patalpos (-ų) ar jų dalies, paskirtį;
  8. Privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo nurodyti reglamento (6 priede);

Pažymėtina, kad sutuoktiniai gali teikti prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą bet kurio iš sutuoktinių vardu, pateikdami kito sutuoktinio rašytinį sutikimą.

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas leidimas statyti naują (-jus) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us), atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį.

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas.

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas, statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;.

9. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas.

10. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą.

11. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą.

12. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.

13. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Bendruoju atveju pateikiami:

1. Statinio projektas:

1.1. Bendroji dalis.

1.2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.

1.3. Aplinkos apsaugos dalis.

1.4. Gaisrinės saugos dalis.

2. Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu.

3. Statinio projekto ekspertizės aktas.

4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas.

5. Statinio (ių) bendraturčių sutikimas.

6. Statinio (ių) kadastro duomenų byla (os).

7. Atsakingos institucijos sprendimas  dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu.

8. Sutartis (ys) ar sutikimas (ai) dėl kito (ų) žemės sklypo (ų) ar teritorijos naudojimo.

9. Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (susitarimai).

10. Rašytiniai pritarimai projektui.

11. Turinčio statytojo teisę asmens įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo.

12. Statinio projekto pakeitimų pagal gautus nepritarimo projektui motyvus aprašymas (pakartotino prašymo pateikimo atveju).

13. Sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo dokumento kopija (kai pagal teisės aktų reikalavimus projektuojant statinį ją privaloma nustatyti ir įregistruoti.

14. Jeigu iš Inspekcijos gauta informacija apie surašytą savavališkos statybos aktą- dokumentai patvirtinantys įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą ir dokumentai pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį.

 

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 441) 79 291,

el. p. administracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441) 79 292, el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Statybos projektui patikrinti, skaičiuojant nuo statinio projektą patikrinti subjektų paskelbimo IS „Infostatyba“:

20 darbo dienų–naujai statomiems ir rekonstruojamiems  ypatingiems statiniams;

10 darbo dienų – kitais, negu nurodyti šios dalies I punkte, atvejais.

 

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Žyminis mokestis. Įmokos kodas 53088.

 

Statybos  leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti ypatingą statinį išdavimą -165 Eur.

 

Statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti neypatingą statinį  išdavimą-93 Eur.

 

Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą- 52 Eur.

 

Statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti nesudėtingą statinį išdavimą-52 Eur.

 

Statybą leidžiančio dokumento atlikti statinio kapitalinį remontą išdavimą-52 Eur.

 

Statybą leidžiančio dokumento atlikti statinio paprastąjį remontą išdavimą-52 Eur.

 

Statybą leidžiančio dokumento nugriauti statinį išdavimą-52 Eur.

 

Statybą leidžiančio dokumento pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį išdavimą-52 Eur.

 

Žyminis mokestis

Už savavalinės statybos įteisinimą.

Įmokos kodas 5446

 

(Lėšų gavėjas Valstybine mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752).

SWEDBANK AB (banko kodas 73000);

AB DNB bankas (banko kodas 40100);

AB SEB bankas (banko kodas 70440);

AB Šiaulių bankas (banko kodas 71800);

Danske bank (banko kodas 74000);

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius (banko kodas 21400);

UAB Medicinos bankas (banko kodas 72300).

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma išduoti statybos leidimą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas, statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo 1 priedas)

Prašymo formos pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo atmintinė.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

IS „Infostatyba“, www.planuojustatyti.lt

Galimas prašymo pateikimas ir paslaugos vykdymas nuotoliniu būdu per „Elektroninės valdžios vartų“ portalą