Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-06

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamos teritorijų planavimo sąlygos kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotos teritorijų planavimo sąlygos kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr. D1-262 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymo Nr. D1-999 redakcija) patvirtintas Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas;

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-23 įsakymo Nr. D1-795 pakeitimas) patvirtintos Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas;

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties su savivaldybės administracijos direktoriumi patvirtinta kopija;

3. Planuojamos teritorijos situacijos schema ar planuojamos teritorijos topografinis planas su preliminariomis planuojamos teritorijos ribomis;

4. Planuojamų žemės sklypų ir / arba pastatų, esančių planuojamame sklype, nuosavybės dokumentų kopijos.

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas,

tel. (8 441)  79 293,

el. p. administracija@silute.lt

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas - Savivaldybės vyriausiasis architektas,

tel. (8 441)  79 268,

el. p. administracija@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441) 79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentų rūšį, vadovautis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nurodytais terminais.

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo 1 priedas), nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr. D1-262 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymo Nr. D1-999 redakcija).

Pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto svetainėje, per kurią elektroniniu būdu teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos, arba viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja viešojo administravimo subjektas, teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis viešąsias paslaugas, suteikiama galimybė vartotojui gauti paraiškos formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti viešosios ar administracinės paslaugos gavimo procedūrą).

Jeigu teritorijų planavimo dokumentas rengiamas nuo 2015-10-05 priimto sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų pagrindu, prašymas išduoti teritorijų planavimo sąlygas turi būti teikiamas per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS).

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

-

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-