Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ARC-01

2.

Administracinės paslaugos versija

Antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumento – detaliojo plano – rengimo (keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo) organizavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimas dėl detaliojo plano rengimo (keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo) pradžios ir planavimo tikslų

5.

Administracinės paslaugos rezultatas

Priimtas Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl detaliojo plano rengimo (keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo) pradžios ir planavimo tikslų

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

4. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos prašymas (pasiūlymas) dėl teritorijų planavimo dokumento – detaliojo plano – rengimo (keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo) ir inicijavimo sutarties sudarymo, kuriame nurodoma:

1.1. planavimo iniciatoriaus (fizinių asmenų; juridinių asmenų ar jų padalinių; kitų organizacijų ar jų padalinių) vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, tel. Nr.; pavadinimas ir buveinė; el. pašto adresas, tel. Nr.;

1.2. planuojamos teritorijos adresas; žemės sklypo (sklypų) kadastro numeris (numeriai);

1.3. planavimo tikslas;

1.4. teritorijų planavimo dokumento rengimo finansuotojas.

Prašymo priedai:

1.5. planuojamos teritorijos (žemės sklypo (sklypų)) Nekilnojamojo turto registro išrašo (pažymėjimo) kopija (kopijos);

1.6. planuojamos teritorijos (žemės sklypo (sklypų)) plano (planų) kopija (kopijos).

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas,

tel. (8 441)  79 293, el. p. administracija@silute.lt;

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas – Savivaldybės vyriausiasis architektas,

tel. (8 441)  79 268, el. p. administracija@silute.lt.

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas,

tel. (8 441) 79 292,

el. p. administracija@silute.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)


-

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

Prašymo pildymo pavyzdys ir prašymo turinys.

Grafinė būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis (viešoje interneto svetainėje, per kurią elektroniniu būdu teikiamos viešosios ir administracinės paslaugos, arba viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja viešojo administravimo subjektas, teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis viešąsias paslaugas, suteikiama galimybė vartotojui gauti paraiškos formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti viešosios ar administracinės paslaugos gavimo procedūrą).

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Priėmus sprendimą organizuoti teritorijų planavimo dokumento rengimą, paruošiama teritorijų proceso iniciavimo sutartis ir parengiama planavimo programa.

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-