Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vaiko minimali, vidutinė priežiūros priemonės, kurią vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, neatitraukiant vaiko arba kiek įmanoma mažiau jį atitraukiant nuo jo atstovų pagal įstatymą.

3.

Administracinės paslaugos aprašymas

Paslauga teikiama vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą.
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės: įpareigojimas lankytis pas specialistą, įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, įpareigojimas tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas ir įpareigojimas dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti Lietuvos respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį, įpareigojimas gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus, įpareigojimas dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese ir įpareigojimas atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą, skiriamos vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriaus pagal Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos siūlymą

4.

 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

2. Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo".

5.

Paslaugos instrukcijos

 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Jei kreipiasi tėvai (globėjai):
1. Pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos pažymos kopija (jei yra).
2. Aktuali informacija, susijusi su prašymo pateikimu

 

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas

6.

Paslaugos adresas

http://www.silute.lt

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyriausioji specialistė - tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistė

Vaiva Pranauskienė, tel. +370 655 94784

8.

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-