Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

UKS27

2.

Administracinės paslaugos versija

antra

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tiesiogiai

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Licencijos išduodamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2012, Nr. 142-7321).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Licencijai gauti pateikiami šie dokumentai:

      1. Paraiška, kurioje nurodoma:

- įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

- kokios rūšies licencijos prašoma;

- prekybos tabako gaminiais vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojui, ir jos pavadinimas (jeigu prekybos tabako gaminiais vietai suteiktas pavadinimas).

- prekybos tabako gaminiais vietos adresas (sandėlio adresas (nurodomas tais atvejais, kai prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio adresai skirtingi).

2. Patalpų nuomos sutarties kopija (jei nuomoja patalpas), patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

3. Prekybos patalpų teisinės registracijos dokumentų kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pažymos apie tai, ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Alina Overlingaitė, tel. 8 441 79 221, el. p. alina.overlingaite@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

  Ūkio skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė, tel. 8 441 79 202, el. p. stase.dilertiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos išdavimą nustatytas valstybės mokestis 190 Eur. Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752), gavėjo bankas AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52488, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos paraiška. Prašyme nurodoma:

- įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

- kokios rūšies licencijos prašoma;

- prekybos tabako gaminiais vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojui, ir jos pavadinimas (jeigu prekybos tabako gaminiais vietai suteiktas pavadinimas).

- prekybos tabako gaminiais vietos adresas;

- sandėlio adresas (nurodomas tais atvejais, kai prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio adresai skirtingi).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Būtina patikrinti besikreipiančios įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro internetinėje svetainėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas R31