Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

UKS45

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis didmenine prekyba dujomis išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tiesiogiai

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884 (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576).

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-02 įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2012, Nr. 16-711).

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2.Deklaracija.


3.Deklaracija apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia.

 4. Terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintos kopijos ar jų išrašai. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia.

5. Pažyma apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

6. Pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatai arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopija ar jos išrašas.


7. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Alina Overlingaitė, tel. 8 441 79 221, el. p. alina.overlingaite@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė, tel. 8 441 79 202, el. p. stase.dilertiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimai išduodami arba motyvuotas raštiškas atsisakymas išduoti leidimą pateikiamas pareiškėjui per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį pareiškėjas pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimo išdavimą nustatyta valstybės rinkliava 490 Eur.. Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752), gavėjo bankas AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52588, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis didmenine prekyba dujomis  išdavimą.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 (Taisyklių 3 priedas) (Žin. 2012, Nr. 16-711).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Prieš išduodant leidimą, būtina gauti informaciją, nurodytą LR Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintų Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 punktuose (Žin. 2012, Nr. 16-711).

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas R31

 

Ūkio skyriaus vyr. specialistė                                                             Irma Augutienė