Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

UKS07

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tiesiogiai

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintomis Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklėmis (Žin. 2012, Nr. 16-711).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Leidimui gauti pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas.
  2. Deklaracija.
  3. Skystojo kuro degalinės ir 9ar0 suskystintų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto teisinės regitrscijos dokumento pareieškėjo patvirtintą kopija.
  4. Degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintos kopijos.
  5. Sutarties, kurios pagrindu naudojasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise) pareiškėjo patvirtinta kopija ar išrašas.
  6. Pažyma apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).
  7. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pažyma iš informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Alina Overlingaitė, tel. 8 441 79 221, el. p. alina.overlingaite@silute.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio skyriaus vedėja Stanislova Dilertienė, tel. 8 441 79 202, el. p. stase.dilertiene@silute.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimai išduodami arba motyvuotas raštiškas atsisakymas išduoti leidimą pateikiamas pareiškėjui per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimo išdavimą nustatytas valstybės mokestis 490 Eur. Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752), gavėjo bankas AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52588, įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma. Prašyme turi būti nurodyti šie duomenys: įmonės pavadinimas, kodas, buveinė, telefono numeris, įmonės akcininkų, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, vadovų, savininkų arba tikrųjų narių vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu akcininkas yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, komercinės-ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, kokiais nefasuotais naftos produktais numatoma prekiauti (įrašomi nefasuotų naftos produktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Būtina patikrinti, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra. Taip pat patikrinti, ar fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas R31